Monday, February 22, 2010

Σέφερ Ιεζιρά: το όνομα & το περιεχόμενο /
Sefer Yetzirah: Its Greek name & its contents


«This leads us to the first text of Jewish literature, which yields the key words of the kabbalistic mystique of language and which is at the same time the most ancient text having a speculative character which is available to us in the Hebrew language. This is the Sefer Yetsira, "The Book of the Creation" (one could also translate this more expressively by "The Book of the Formation"); scholars differ in their dating of this book between the 2nd century and the 5th or 6th centuries; I myself am inclined to adhere to the earlier dating in the 2nd or 3rd centuries. This is a slender work of only a few pages; it is written in a Hebrew which is solemn and deliberate, and at the same time often extremely laconic. At a much later date, in the early Middle Ages, it served philosophers and mystics alike, as well as Kabbalists, as an authority which they borrowed to uphold their various personal viewpoints in their numerous commentaries. It contains a considerable number of enigmatic sentences, although its basic thesis is reasonably self-evident, precisely in the points which concern us here. It sets forth the ancient speculations, which recur right up to the close of the late biblical era, about the divine figure of Sophia considered as divine Wisdom, in which all creation is grounded; but it also lends these speculations a new twist, by suggesting that the mystique of numbers and the mystique of words are juxtaposed without any real link between them».
«Αυτό μας οδηγεί στο πρώτο κείμενο της ιουδαϊκής γραμματείας, το οποίο παρέχει της λέξεις-κλειδιά της καββαλιστικής αύρας μυστηρίου γύρω από τη γλώσσα και το οποίο είναι ταυτόχρονα το αρχαιότερο κείμενο με εικοτολογικό χαρακτήρα που έχουμε διαθέσιμο στην εβραϊκή γλώσσα. Αυτό είναι η Σέφερ Ιεζιρά, «Το Βιβλίο της Δημιουργίας» (θα μπορούσε να το μεταφράσει κάποιος πιο εκφραστικά ως «Το Βιβλίο της Μορφοποίησης»)· οι ειδικοί διαφωνούν στη χρονολόγηση του βιβλίου μεταξύ του 2ου αιώνα και του 5ου ή 6ου αιώνα· εγώ τείνω να αποδεχτώ την πρωιμότερη χρονολόγηση στον 2ο και 3ο αιώνα. Πρόκειται για ένα ισχνό έργο λίγων σελίδων· είναι γραμμένο σε Εβραϊκά που είναι επίσημα και λόγια, και ταυτόχρονα συχνά εξαιρετικά λακωνικά. Πολύ αργότερα, στις αρχές του Μεσαίωνα, εξυπηρέτησε τόσο τους φιλοσόφους όσο και τους μυστικιστές, καθώς και τους καββαλιστές, ως αυθεντία από την οποία δανείζονταν για να υποστηρίξουν τις διάφορες προσωπικές απόψεις τους στα πολυάριθμα σχολιολόγιά τους. Περιέχει ένα σημαντικό πλήθος αινιγματικών προτάσεων, αν και η βασική τοποθέτησή του είναι λογικά αυτονόητη, ειδικά στα σημεία που μας ενδιαφέρουν εδώ. Διατυπώνει τις αρχαίες εικασίες, οι οποίες επανεμφανίζονται ακριβώς προς το τέλος της ύστερης βιβλικής περιόδου, σχετικά με τη θεϊκή μορφή της Σοφίας που θεωρείται θεϊκή Σοφία, στην οποία θεμελιώνεται όλη η δημιουργία· αλλά, επίσης, προσδίδει σε αυτές τις εικασίες μια νέα τροπή, υποδεικνύοντας ότι η μυστική αύρα των αριθμών και η μυστική αύρα των λέξεων μπορούν να παραταχθούν χωρίς κάποια πραγματική σύνδεση μεταξύ τους».
* Sepher Yetzirah: The Book of Formation and the Thirty Two Paths of Wisdom
[Σέφερ Ιεζιρά: Το Βιβλίο της Μορφοποίησης και τα Τριανταδύο Μονοπάτια της Σοφίας],

(transl./μεταφρ. Wynn Westcott). The Theosophical Publishing Society, 1893.
[English/Αγγλικά PDF]


Giovanni Pico della Mirandola,
Cabalistarum Selectiora dogmata (1569), p./σ. 133a

Σημ. Το βιβλίο ספר יצירה έχει αποδοθεί Αγγλικά με διάφορους τρόπους, πχ Sefer Yezirah ή Sepher Yetzirah. Παρόμοια, στα Ελληνικά μεταγράφηκε με ποικίλους τίτλους: Σεφέρ/ Σέφερ  Γ[ιτζιρά[χ]/ Γ[ιζιρά[χ]/ Ιετζιρά[χ] κλπ. Σύμφωνα με τους από μακρόν κανόνες φωνηεντισμού και απόδοσης των εβραϊκών χαρακτήρων στα Ελληνικά, φαίνεται ότι ο πιο συνεπής τρόπος μεταγραφής του εβραϊκού ονόματος στα Ελληνικά είναι Σέφερ Ιεζιρά.

No comments: