Sunday, November 21, 2010

The Testament of Abraham:
The complete Greek text & English translation /

Η Διαθήκη Αβραάμ:
Το πλήρες ελληνικό κείμενο & αγγλική μετάφραση


1:1 Ἔζησεν Ἁβραὰμ τὸ μέτρον τῆς ζωῆς αὐτοῦ, ἔτη ἐννακόσια ἐνενήκοντα πέντε, πάντα δὲ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς αὐτοῦ ζήσας ἐν ἡσυχίᾳ καὶ πραότητι καὶ δικαιοσύνῃ, πάνυ ὑπῆρχε φιλόξενος ὁ δίκαιος· 2 πήξας γὰρ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐν τετραοδίῳ τῆς δρυὸς τῆς Μαμβρῆ, τοὺς πάντας ὑπεδέχετο, πλουσίους καὶ πένητας, βασιλεῖς τε καὶ ἄρχοντας, ἀναπήρους καὶ ἀδυνάτους, φίλους καὶ ξένους, γείτονας καὶ παροδίτας, ἴσον ὑπεδέχετο ὁ ὅσιος καὶ πανίερος καὶ δίκαιος καὶ φιλόξενος Ἁβραάμ. 3 ἔφθασεν δὲ καὶ ἐπὶ τοῦτον τὸ κοινὸν καὶ ἀπαραίτητον τοῦ θανάτου πικρὸν ποτήριον, καὶ τὸ ἄδηλον τοῦ βίου πέρας. 4 προσκαλεσάμενος τοίνυν ὁ δεσπότης θεὸς τὸν ἀρχάγγελον αὐτοῦ Μιχαὴλ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Κάτελθε, Μιχαὴλ ἀρχιστράτηγε, πρὸς Ἁβραάμ, καὶ εἰπὲ αὐτὸν περὶ τοῦ θανάτου, ἵνα διατάξεται περὶ τῶν πραγμάτων αὐτοῦ· 5 ὅτι ηὐλόγησα αὐτὸν ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης· καὶ ἔστιν ἐν εὐπορίᾳ βίου πολλοῦ καὶ πραγμάτων πολλῶν, καὶ ὑπάρχει πλούσιος πάνυ· παρὰ πάντων δὲ δίκαιος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ, φιλόξενος καὶ φιλόστοργος ἕως τέλους τῆς ζωῆς αὐτοῦ· 6 σὺ δέ, ἀρχάγγελε Μιχαήλ, ἄπελθε πρὸς τὸν Ἁβραάμ, τὸν ἠγαπημένον μου φίλον, καὶ ἀνάγγειλον αὐτῷ περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, καὶ πληροφόρησον αὐτὸν ὅτι 7 Μέλλεις ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἐξέρχεσθαι ἐκ τοῦ ματαίου κόσμου τούτου καὶ μέλλεις ἐκδημεῖν ἐκ τοῦ σώματος καὶ πρὸς τὸν ἴδιον δεσπότην ἐλεύσῃ ἐν ἀγαθοῖς. 

2:
1
Ἐξελθὼν δὲ ὁ ἀρχιστράτηγος ἐκ προσώπου τοῦ θεοῦ κατῆλθεν πρὸς τὸν Ἁβραὰμ ἐπὶ τὴν δρῦν τὴν Μαμβρῆ, καὶ εὗρεν τὸν δίκαιον Ἁβραὰμ ἐπὶ τὴν χώραν ἔγγιστα, ζεύγη βοῶν ἀροτριασμοῦ παρεδρεύοντα μετὰ τοὺς υἱοὺς Μασὲκ καὶ ἑτέροις παισὶν τὸν ἀριθμὸν δώδεκα· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀρχιστράτηγος ἤρχετο πρὸς αὐτόν· 2 ἰδὼν δὲ ὁ Ἁβραὰμ τὸν ἀρχιστράτηγον Μιχαὴλ μηκόθεν ἐρχόμενον, δίκην στρατιώτου εὐπρεπεστάτου, ἀναστὰς τοίνυν ὁ Ἁβραὰμ ὑπήντησεν αὐτῷ καθότι καὶ ἔθος εἶχεν, τοῖς ἐπιξένοις πᾶσιν προϋπαντῶν καὶ ὑποδεχόμενος· 3 ὁ δὲ ἀρχιστράτηγος προχαιρετίσας αὐτὸν εἶπεν· Χαῖρε, τιμιώτατε πάτερ, δικαία ψυχὴ ἐκλεκτὴ τοῦ θεοῦ, φίλε γνήσιε τοῦ ἐπουρανίου. 4 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς τὸν ἀρχιστράτηγον· Χαῖρε, τιμιώτατε στρατιῶτα, ἡλιόρατε καὶ πανευπρεπέστατε ὑπὲρ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων· καλῶς ἥκεις. 5 τοῦτο χάριν αἰτοῦμαι τῆς σῆς παρουσίας πόθεν ἧκεν τὸ νέον τῆς ἡλικίας σου; δίδαξόν με τὸν σὸν ἱκέτην, πόθεν καὶ ἐκ ποίας στρατιᾶς καὶ ἐκ ποίας ὁδοῦ παραγέγονεν τὸ σὸν κάλλος; 6 ὁ δὲ ἀρχιστράτηγος ἔφη· Ἐγώ, δίκαιε Ἁβραάμ, ἀπὸ τῆς μεγάλης πόλεως ἔρχομαι· παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως ἀπεστάλην διαδοχὴν φίλου αὐτοῦ γνησίου κομιζόμενος, ὅτι καὶ αὐτὸν ὁ βασιλεὺς προσκαλεῖται. 7 καὶ ὁ Ἁβραὰμ εἶπεν· Δεῦρο, κύριέ μου, πορεύθητι μετ᾽ ἐμοῦ ἕως τῆς χώρας μου. καὶ φησὶν ὁ ἀρχιστράτηγος· Ἔρχομαι. 8 ἀπελθόντος δὲ ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ ἀροτριασμοῦ ἐκαθέσθησαν πρὸς ὁμιλίαν. 9 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς Μασέκ· Ἀπέλθατε εἰς τὴν ἀγέλην τῶν ἵππων καὶ ἐνέγκατε δύο ἵππους εὐμενεῖς καὶ ἡμέρους δεδαμασμένους ὅπως ἐγκαθεσθῶμεν ἐγώ τε καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος ὁ ἐπίξενος. 10 καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιστράτηγος· Μὴ, κύριέ μου Ἁβραὰμ, μὴ ἐνέγκωσιν ἵππους, ὅτι ἀπέρχομαι τούτου, τοῦ μὴ καθίσαι ἐπὶ ζῴου τετραπόδου ποτέ· 11 μὴ γὰρ ὁ ἐμὸς βασιλεῦς οὐκ ἦν πλούσιος ἐν ἐμπορίᾳ πολλῇ, ἔχων ἐξουσίαν καὶ ἀνθρώποις καὶ κτήνεσιν παντοίοις; ἀλλ᾽ ἐγὼ ἀπέχομαι τούτου, τοῦ μὴ καθίσαι ἐπὶ ζῴου τετραπόδου ποτέ· 12 ἀπέλθωμεν οὖν, δικαία ψυχή, πεζεύοντες ἕως τοῦ οἴκου σου μετεωριζόμενοι. καὶ εἶπεν Ἁβραάμ· Ἀμήν, γένοιτο.

3:
1
Ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ πρὸς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 2 κατὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης ἵστατο δένδρον κυπάρισσος· 3 καὶ κατὰ πρόσταξιν τοῦ θεοῦ ἐβόησεν τὸ δένδρον ἀνθρωπίνῃ φωνῇ, καὶ εἶπεν· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος κύριος ὁ θεὸς ὁ προσκαλούμενος αὐτὸν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 4 ἔκρυψεν δὲ Ἁβραὰμ τὸ μυστήριον, νομίσας ὅτι ὁ ἀρχιστράτηγος τὴν φωνὴν τοῦ δένδρου οὐκ ἤκουσεν. 5 ἐλθόντες δὲ πλησίον τοῦ οἴκου ἐν τῇ αὐλῇ ἐκαθέσθησαν· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰσαὰκ τὴν πρόσωψιν τοῦ ἀγγέλου εἶπεν πρὸς Σάρραν τὴν μητέρα αὐτοῦ· Κυρία μου μῆτερ, ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος ὁ καθεζόμενος μετὰ τοῦ πατρός μου Ἁβραὰμ υἱὸς οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ γένους τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς. 6 καὶ ἔδραμεν Ἰσαάκ, καὶ προσεκύνησεν αὐτὸν καὶ προσέπεσεν τοῖς ποσὶν τοῦ ἀσωμάτου· καὶ ὁ ἀσώματος ηὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν· Χαρίσεταί σοι κύριος ὁ θεὸς τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ ἣν ἐπηγγείλατο τῷ πατρί σου Ἁβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, καὶ χαρίσεταί σοι καὶ τὴν τιμίαν εὐχὴν τοῦ πατρός σου καὶ τῆς μητρός σου. 7 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· Τέκνον Ἰσαάκ, ἄντλησον ὕδωρ ἀπὸ τοῦ φρέατος καὶ ἔνεγκέ μοι ἐπὶ τῆς λεκάνης ἵνα νίψωμεν τοῦ ἀνθρώπου τούτου τοῦ ἐπιξένου τοὺς πόδας, ὅτι ἀπὸ μακρᾶς ὁδοῦ πρὸς ἡμᾶς ἐλθὼν ἐκοπίασεν. 8 δραμὼν δὲ Ἰσαὰκ εἰς τὸ φρέαρ ἤντλησεν ὕδωρ ἐπὶ τῆς λεκάνης καὶ ἤνεγκεν πρὸς αὐτούς· 9 προσελθὼν δὲ Ἁβραὰμ ἔνιψεν τοὺς πόδας τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ· ἐκινήθησαν δὲ τὰ σπλάγχνα τοῦ Ἁβραὰμ καὶ ἐδάκρυσεν ἐπὶ τὸν ξένον. 10 ἰδὼν δὲ Ἰσαὰκ τὸν πατέρα αὐτοῦ κλαίοντα, ἔκλαυσεν καὶ αὐτός· ἰδὼν δὲ ὁ ἀρχιστράτηγος αὐτοὺς κλαίοντας συνεδάκρυσεν καὶ αὐτὸς μετ᾽ αὐτῶν, 11 καὶ ἔπιπτον τὰ δάκρυα τοῦ ἀρχιστρατήγου ἐπὶ τῆς λεκάνης εἰς τὸ ὕδωρ τοῦ νιπτῆρος, καὶ ἐγένοντο λίθοι πολύτιμοι· 12 ἰδὼν δὲ ὁ Ἁβραὰμ τὸ θαῦμα καὶ ἐκπλαγεὶς ἔλαβεν τοὺς λίθους κρυφαίως καὶ ἔκρυψεν τὸ μυστήριον, μόνος ἔχων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

4:
1 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· Ἄπελθε, υἱέ μου ἀγαπητὲ, εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ τρικλίνου καὶ καλλώπισον αὐτό• 2 στρῶσον δὲ ἡμῖν ἐκεῖ δύο κλινάρια, ἕνα ἐμὸν καὶ ἕνα τοῦ ἀνθρώπου τούτου τοῦ ἐπιξενισθέντος ἡμῖν σήμερον· ἑτοίμασον δὲ ἡμῖν ἐκεῖ δίφρον καὶ λυχνίαν καὶ τράπεζαν ἐν ἀφθονίᾳ παντὸς ἀγαθοῦ· καλλώπισον τὸ οἴκημα, τέκνον, καὶ ὑφάπλωσον σινδόνας καὶ πορφύραν καὶ βύσσον· θυμίασον πᾶν τίμιον καὶ ἔνδοξον θυμίαμα, καὶ βοτάνας εὐόσμους ἐκ τοῦ παραδείσου ἐνέγκας πλήρωσον τὸν οἶκον ἡμῶν• 3 ἄναψον λύχνους ἑπτὰ διελαίους ὅπως εὐφρανθῶμεν, ὅτι ὁ ἀνὴρ οὗτος ὁ ἐπιξενισθεὶς ἡμῖν σήμερον ἐνδοξότερος ὑπάρχει βασιλέων καὶ ἀρχόντων, ὅτι καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ὑπερφέρει πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. 4 ὁ δὲ Ἰσαὰκ ἡτοίμασεν πάντα καλῶς· παραλαβὼν δὲ Ἁβραὰμ τὸν ἀρχάγγελον Μιχαήλ, ἀνῆλθεν ἐν τῷ οἰκήματι τοῦ τρικλίνου, καὶ ἐκαθέσθησαν ἀμφότεροι ἐπὶ τὰ κλινάρια, μέσον δὲ αὐτῶν προῆγε τράπεζαν ἐν ἀφθονίᾳ παντὸς ἀγαθοῦ. 5 ἐγερθεὶς οὖν ἀρχιστράτηγος ἐξῆλθεν ἔξω, ὡς δῆθεν γαστρὸς χρείᾳ ὕδατος χύσιν ποιῆσαι, καὶ ἀνῆλθεν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ καὶ ἔστη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν· 6 Δέσποτα κύριε, ἵνα γινώσκῃ τὸ σὸν κράτος ὅτι ἐγὼ τὴν μνήμην τοῦ θανάτου πρὸς τὸν δίκαιον ἄνδρα ἐκεῖνον ἀναγγεῖλαι οὐ δύναμαι, ὅτι οὐκ εἶδον ἐπὶ τῆς γῆς ἄνθρωπον ὅμοιον αὐτοῦ, ἐλεήμονα, φιλόξενον, δίκαιον, ἀληθινὸν, θεοσεβῆ, ἀπεχόμενον ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος· καὶ νῦν γίνωσκε, κύριε, ὅτι ἐγὼ τὴν μνείαν τοῦ θανάτου ἀναγγεῖλαι οὐ δύναμαι. 7 ὁ δὲ κύριος εἶπεν· Κάτελθε, Μιχαὴλ ἀρχιστράτηγε, πρὸς τὸν φίλον μου Ἁβραὰμ, καὶ ὅτι ἐὰν λέγῃ σοι, τοῦτο καὶ ποίει. καὶ ὅτι ἐὰν ἐσθίῃ, ἔσθιε καὶ σὺ μετ᾽ αὐτοῦ· ἐγὼ δὲ ἐπιβαλῶ τὸ πνεῦμά μου τὸ ἅγιον ἐπὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ἰσαὰκ, 8 καὶ ῥίψω τὴν μνήμην τοῦ θανάτου αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Ἰσαὰκ, ἵνα καὶ αὐτὸς ἐν ὀνείρῳ θεάσηται τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰσαὰκ δὲ ἀναγγελεῖ τὸ ὅραμα, σὺ δὲ διακρινεῖς· καὶ αὐτὸς γνώσεται τὸ τέλος αὐτοῦ. 9 καὶ ὁ ἀρχιστράτηγος εἶπεν· Κύριε, πάντα τὰ ἐπουράνια πνεύματα ὑπάρχουσιν ἀσώματα, καὶ οὔτε ἐσθίουσιν οὔτε πίνουσιν· καὶ οὗτος δὲ ἐμοὶ τράπεζαν παρέθετο ἐν ἀφθονίᾳ πάντων ἀγαθῶν τῶν ἐπιγείων καὶ φθαρτῶν· καὶ νῦν, κύριε, τί ποιήσω; πῶς διαλάθωμαι τοῦτον, καθήμενος ἐν μιᾷ τραπέζῃ μετ᾽ αὐτοῦ; 10 ὁ δὲ κύριος εἶπεν· Κάτελθε πρὸς αὐτόν, καὶ περὶ τούτου μή σοι μελείτω· καθεζομένου γὰρ σοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐγὼ ἀποστελῶ ἐπί σε πνεῦμα παμφάγον, καὶ ἀναλίσκει ἐκ τῶν χειρῶν σου καὶ διὰ τοῦ στόματός σου πάντα τὰ ἐπὶ τῆς τραπέζης· καὶ συνευφράνθητι μετ᾽ αὐτοῦ ἐν πᾶσιν· 11 μόνον τὰ τοῦ ὁράματος διακρινεῖς καλῶς ὅπως ἂν γνώσεται Ἁβραὰμ τὴν τοῦ θανάτου δρεπάνην, καὶ τὸ τοῦ βίου ἄδηλον πέρας, καὶ ἵνα ποιήσῃ διάταξιν περὶ πάντων τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ, ὅτι ηὐλόγησα αὐτὸν ὑπὲρ ἄμμον θαλάσσης, καὶ ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ.


5:
1 Τότε ὁ ἀρχιστράτηγος κατῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Ἁβραὰμ καὶ ἐκαθέσθη μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ τραπέζῃ, Ἰσαὰκ δὲ ὑπηρέτει αὐτοῖς• 2 τελεσθέντος δὲ τοῦ δείπνου ἐποίησεν Ἁβραὰμ τὴν κατὰ ἔθος εὐχήν, καὶ ὁ ἀρχάγγελος ηὔχετο μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀνεπαύσαντο ἕκαστος εἰς τὴν κλίνην αὐτοῦ. 3 εἶπεν δὲ Ἰσαὰκ πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ· Πάτερ, ἤθελα κἀγὼ ἀναπαῆναι μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ τρικλίνῳ τούτῳ, ἵνα ἀκούσω κἀγὼ τὰ διαλεγόμενα ὑμῶν· ἀγαπῶ γὰρ ἀκούειν τὴν διαφορὰν τῆς ὁμιλίας τοῦ παναρέτου ἀνδρὸς τούτου. 4 εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Οὐχὶ, τέκνον, ἀλλὰ ἄπελθε ἐν τῷ σῷ τρικλίνῳ καὶ ἀναπαύσαι ἐν τῇ κλίνῃ σου, ἵνα μὴ γινώμεθα ἐπιβαρεῖς τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. 5 τότε Ἰσαὰκ λαβὼν τὴν εὐχὴν παρ᾽ αὐτῶν, καὶ εὐλογήσας, ἀπῆλθεν ἐν τῷ ἰδίῳ τρικλίνῳ καὶ ἀνέπεσεν ἐπὶ τὴν κλινὴν αὐτοῦ• 6 ἔρριψεν δὲ ὁ θεὸς τὴν μνήμην τοῦ θανάτου εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Ἰσαὰκ ὡς ἐν ὀνείροις· 7 καὶ περὶ ὥραν τρίτην τῆς νυκτὸς διυπνισθεὶς Ἰσαὰκ ἀνέστη ἀπὸ τῆς κλίνης αὐτοῦ καὶ ἦλθεν δρομαίως ἕως τοῦ τρικλίνου ἔνθα ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἦν κοιμώμενος μετὰ τοῦ ἀρχαγγέλου. 8 φθάσας οὖν Ἰσαὰκ πρὸς τὴν θύραν ἔκραζεν λέγων· Πάτερ Ἁβραάμ, ἀναστὰς ἄνοιξόν μοι ταχέως, ὅπως εἰσέλθω καὶ κρεμασθῶ ἐν τῷ τραχήλῳ σου καὶ ἀσπάσωμαί σε πρὶν ἤ σε ἀροῦσιν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 9 ἀναστὰς οὖν Ἁβραὰμ ἤνοιξεν αὐτῷ· εἰσελθὼν δὲ Ἰσαὰκ ἐκρεμάσθη ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο κλαίειν φωνῇ μεγάλῃ. 10 συγκινηθεὶς οὖν τὰ σπλάγχνα ὁ Ἁβραὰμ ἔκλαυσεν καὶ αὐτὸς μετ᾽ αὐτοῦ φωνῇ μεγάλῃ. ἰδὼν δὲ ὁ ἀρχιστράτηγος αὐτοὺς κλαίοντας, ἔκλαυσεν καὶ αὐτός. 11 Σάρρα δὲ ὑπάρχουσα ἐν τῇ σκηνῇ αὐτῆς ἤκουσεν τοῦ κλαυθμοῦ αὐτῶν καὶ ἦλθεν δρομαία ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ εὗρεν αὐτοὺς περιπλακομένους καὶ κλαίοντας· 12 καὶ εἶπεν Σάρρα μετὰ κλαυθμοῦ· Κύριέ μου Ἁβραάμ, τί ἐστιν τοῦτο ὅτι κλαίετε; ἀνάγγειλόν μοι, κύριέ μου, 13 μὴ οὗτος ὁ ἀδελφὸς ὁ ἐπιξενισθεὶς ἡμῖν σήμερον φάσιν ἤνεγκέν σοι περὶ τοῦ ἀδελφιδοῦ σου Λὼτ, ὅτι ἀπέθανεν, καὶ διὰ τοῦτο πενθεῖτε οὕτως; 14 ὑπολαβὼν δὲ ὁ ἀρχιστράτηγος εἶπον πρὸς αὐτήν· Οὐχὶ, ἀδελφὴ Σάρρα, οὐκ ἔστιν οὕτως ὡς σὺ λέγεις· ἀλλὰ ὁ υἱός σου Ἰσαὰκ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὄνειρον ἐθεάσατο, καὶ ἦλθεν πρὸς ἡμᾶς κλαίων, καὶ ἡμεῖς τοῦτον ἰδόντες τὰ σπλάγχνα συνεκινήθημεν, καὶ ἐκλαύσαμεν.


6:
1 Ἀκούσασα δὲ Σάρρα τὴν διαφορὰν τῆς ὁμιλίας τοῦ ἀρχιστρατήγου, εὐθὺς ἐγνώρισεν ὅτι ἄγγελος κυρίου ἐστὶν ὁ λαλῶν· 2 συννεύει οὖν ἡ Σάρρα τὸν Ἁβραὰμ τὰ πρὸς τὴν θύραν ἔξω ἐλθεῖν, καὶ λέγει αὐτῷ· Κύριέ μου Ἁβραὰμ, σὺ γινώσκεις τίς ἐστιν οὗτος ὁ ἀνήρ; 3 εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Οὐ γινώσκω. 4 εἶπεν δὲ Σάρρα· Ἐπίστασαι, κύριέ μου, τοὺς τρεῖς ἄνδρας τοὺς ἐπουρανίους τοὺς ἐπιξενισθέντας ἐν τῇ σκηνῇ ἡμῶν παρὰ τὴν δρῦν τὴν Μαμβρῆ ὅτε ἔσφαξας τὸν μόσχον τὸν ἄμωμον καὶ παρέθηκας αὐτοῖς τράπεζαν· 5 δαπανηθέντων δὲ τῶν κρεάτων, ἠγέρθη πάλιν ὁ μόσχος καὶ ἐθήλαζεν τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει· οὐκ οἶδας, κύριέ μου Ἁβραὰμ, ὅτι καὶ καρπὸν κοιλίας ἐξ ἐπαγγελίας ἡμῖν ἐδωρήσαντο τὸν Ἰσαάκ; ἐκ γὰρ τῶν τριῶν ἁγίων ἀνδρῶν ἐκείνων οὗτος ἐστὶν ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν. 6 εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Ὦ Σάρρα, τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας· δόξα καὶ εὐλογία παρὰ θεοῦ καὶ πατρός· καὶ γὰρ ἐγὼ τῇ ὀψὲ βραδείᾳ, ὅτε ἔνιπτον τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ λεκάνῃ τοῦ νιπτῆρος εἶπον ἐν τῇ καρδίᾳ μου· Οὗτοι οἱ πόδες ἐκ τῶν τριῶν ἀνδρῶν εἰσὶν οὓς ἔνιψα τότε. 7 καὶ τὰ δάκρυα αὐτοῦ ὀψὲ ἐν τῷ νιπτῆρι πίπτοντα ἐγένοντο λίθοι τίμιοι. καὶ ἐκβαλὼν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ δέδωκεν αὐτὰ τῇ Σάρρᾳ, λέγων· Εἰ ἀπιστεῖς μοι, νῦν θέασαι ταῦτα. 8 λαβοῦσα δὲ αὐτὰ ἡ Σάρρα προσεκύνησεν καὶ ἠσπάσατο καὶ εἶπεν· Δόξα τῷ θεῷ τῷ δεικνύοντι ἡμῖν θαυμάσια· καὶ νῦν γίνωσκε, κύριέ μου Ἁβραάμ, ὅτι ἀποκάλυψίς τινος ἔργου ἐστὶν ἐν ἡμῖν, κἄν τε πονηρὸν κἄν τε ἀγαθόν.


7:1 Καταλιπὼν δὲ Ἁβραὰμ τὴν Σάρραν εἰσῆλθεν ἐν τῷ τρικλίνῳ καὶ εἶπεν πρὸς Ἰσαάκ· Δεῦρο, υἱέ μου ἀγαπητέ, ἀνάγγειλόν μοι τὴν ἀλήθειαν, τί τὰ ὁραθέντα καὶ τί πέπονθας ὅτι οὕτω δρομαίως εἰσῆλθες πρὸς ἡμᾶς; 2 ὑπολαβὼν δὲ Ἰσαὰκ ἤρξατο λέγειν· Εἶδον ἐγώ, κύριέ μου, τῇ νυκτὶ ταύτῃ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς μου, καὶ τὰς ἀκτῖνας αὐτοῦ κυκλοῦντα καὶ φωταγωγοῦντά με· 3 καὶ ταῦτα οὕτως ἐμοῦ θεωροῦντος καὶ ἀγαλλιωμένου, εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ εἶδον ἄνδρα φωτοφόρον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατελθόντα ὑπὲρ ἑπτὰ ἡλίους ἀστράπτοντα· 4 καὶ ἐλθὼν ὁ ἀνὴρ ὁ ἡλιόμορφος ἐκεῖνος ἔλαβεν τὸν ἥλιον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μου, καὶ ἀνῆλθεν εἰς τοὺς οὐρανοὺς ὅθεν καὶ ἐξῆλθεν· 5 ἐγὼ δὲ ἐλυπήθην μεγάλως ὅτι ἔλαβεν τὸν ἥλιον ἀπ᾽ ἐμοῦ· καὶ μετ᾽ ὀλίγον ὡς ἔτι ἐμοῦ λυπουμένου καὶ ἀδημονοῦντος, εἶδον τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξελθόντα· καὶ ἔλαβεν ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ τὴν σελήνην ἐκ τῆς κεφαλῆς μου· 6 ἔκλαυσα δὲ μεγάλως καὶ παρεκάλεσα τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον τὸν φωτοφόρον καὶ εἶπον· Μὴ, κύριέ μου, μὴ ἄρῃς τὴν δόξαν μου ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἐλέησόν με καὶ εἰσάκουσόν μου· καὶ κἄν τὸν ἥλιον ἄρας ἀπ᾽ ἐμοῦ, κἄν τὴν σελήνην ἔασον ἐπ᾽ ἐμέ. 7 αὐτὸς δὲ εἶπεν· Ἄφες ἀναληφθῆναι αυτοὺς πρὸς τὸν ἄνω βασιλέα, ὅτι θέλει αὐτοὺς ἐκεῖ. καὶ ἦρεν αὐτοὺς ἀπ᾽ ἐμοῦ, τὰς δὲ ἀκτῖνας ἔασεν ἐπ᾽ ἐμέ. 8 εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιστράτηγος· Ἄκουσον, δίκαιε Ἁβραάμ· ὁ ἥλιος ὃν ἑώρακεν ὁ παῖς σου, σὺ εἶ, ὁ πατὴρ αὐτοῦ· καὶ ἡ σελήνη ὁμοίως ἡ μήτηρ αὐτοῦ Σάρρα ὑπάρχουσα· ὁ δὲ ἀνὴρ ὁ φωτοφόρος ὁ ἐκ τοῦ θεοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὗτός ἐστιν ὁ ἐκ τοῦ θεοῦ ἀποσταλεὶς, ὁ μέλλων λαβεῖν τὴν δικαίαν σου ψυχὴν ἀπό σου. 9 καὶ νῦν γίνωσκε, τιμιώτατε Ἁβραάμ, ὅτι μέλλεις ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καταλιπεῖν τὸν κοσμικὸν βίον καὶ πρὸς τὸν θεὸν ἐκδημεῖν. 10 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς τὸν ἀρχιστράτηγον· Ὦ θαῦμα θαυμάτων καινότερον! καὶ λοιπὸν σὺ εἶ ὁ μέλλων λαβεῖν τὴν ψυχήν μου ἀπ᾽ ἐμοῦ; 11 λέγει αὐτῷ ὁ ἀρχιστράτηγος· Ἐγώ εἰμι Μιχαὴλ ὁ ἀρχιστράτηγος ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην πρός σε ὅπως ἀναγγείλω σοι τὴν τοῦ θανάτου μνήμην· καὶ εἴθ᾽ οὕτως ἀπελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καθὼς ἐκελεύσθημεν. 12 καὶ εἶπεν Ἁβραάμ· Νῦν ἔγνωκα ἐγὼ ὅτι ἄγγελος κυρίου εἶ σὺ, καὶ ἀπεστάλης λαβεῖν τὴν ψυχήν μου· ἀλλ᾽ οὐ μή σοι ἀκολουθήσω· ἀλλ᾽ ὅπερ κελεύει[ς] ποίησον. 


8:
1
Ὁ δὲ ἀρχιστράτηγος ἀκούσας τὸ ῥῆμα τοῦτο, εὐθέως ἀφανὴς ἐγένετο· καὶ ἀνελθὼν εἰς τὸν οὐρανὸν ἔστη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἀνήγγειλεν πάντα ὅσα εἶδεν εἰς τὸν οἶκον Ἁβραάμ· 2 εἶπεν δὲ καὶ τοῦτο ὁ ἀρχιστράτηγος πρὸς τὸν δεσπότην ὅτι Καὶ τοῦτο λέγει ὁ φίλος σου Ἁβραὰμ ὅτι Οὐ μή σοι ἀκολουθήσω, ἀλλ᾽ ὅπερ κελεύει[ς] ποίησον· 3 ἀρτίως δέσποτα παντοκράτωρ, εἴ τι κελεύει ἡ σὴ δόξα καὶ ἡ βασιλεία ἡ ἀθάνατος; 4 εἶπεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς τὸν ἀρχιστράτηγον Μιχαήλ· Ἄπελθε πρὸς τὸν φίλον μου Ἁβραὰμ ἔτι ἅπαξ καὶ εἶπε αὐτῷ οὕτως· 5 ὅτι Τάδε λέγει κύριος ὁ θεός σου, ὁ εἰσαγαγών σε ἐν τῇ γῇ τῆς ἐπαγγελίας, ὁ εὐλογήσας σε ὑπὲρ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης καὶ ὑπὲρ τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ, 6 ὁ διανοίξας μήτραν Σάρρας τῆς στειρώσης καὶ χαρισάμενός σοι καρπὸν κοιλίας ἐν γήρει τὸν Ἰσαάκ· 7 Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου, καὶ δώσω σοι πάντα ὅσα ἂν αἰτήσῃς παρ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου, καὶ πλὴν ἐμοῦ οὐκ ἔστιν ἄλλος· 8 σὺ δὲ τί ἀνθέστηκας ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ τί ἐν σοὶ λύπη, ἀνάγγειλον· καὶ ἵνα τί ἀνθέστηκας ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελόν μου Μιχαήλ; 9 ἢ οὐκ οἶδας ὅτι οἱ ἀπὸ Ἀδὰμ καὶ Εὔας πάντες ἀπέθανον; καὶ οὐδεὶς ἐκ τῶν προφητῶν τὸν θάνατον ἐξέφυγεν· καὶ οὐδεὶς ἐκ τῶν βασιλευόντων ὑπάρχει ἀθάνατος· οὐδεὶς ἐκ τῶν προπατόρων ἐξέφυγεν τὸ τοῦ θανάτου μυστήριον· πάντες ἀπέθανον, πάντες ἐν τῷ ᾅδῃ κατηλλάξαντο, πάντες τῇ τοῦ θανάτου δρεπάνῃ συλλέγονται· 10 ἐπὶ δέ σε οὐκ ἀπέστειλα θάνατον, οὐκ εἴασα νόσον θανατηφόρον ἐπελθεῖν σοι· οὐ συνεχώρησα τῇ τοῦ θανάτου δρεπάνῃ συναντῆσαί σοι, οὐ παρεχώρησα τὰ τοῦ ᾅδου δίκτυα συμπλέξαι σε, οὐκ ἠθέλησά ποτέ τινι κακῷ συναντῆσαί σε· 11 ἀλλὰ πρὸς παράκλησιν ἀγαθὴν τὸν ἐμὸν ἀρχιστράτηγον Μιχαὴλ ἐξαπέστειλα πρός σε, ἵνα γνώσῃς τὴν ἐκ τοῦ κόσμου μετάστασιν, καὶ ποιήσῃς διάταξιν περὶ τοῦ οἴκου σου, καὶ περὶ πάντων τῶν ὑπαρχόντων σοι, καὶ ὅπως εὐλογήσῃς τὸν Ἰσαὰκ τὸν υἱόν σου τὸν ἀγαπητόν. καὶ νῦν γνώρισον ὅτι μὴ θέλων λυπῆσαί σε ταῦτα πεποίηκα. 12 καὶ ἵνα τί εἶπας πρὸς τὸν ἀρχιστράτηγόν μου ὅτι Οὐ μή σοι ἀκολουθήσω; ἵνα τί ταῦτα εἴρηκας; καὶ οὐκ οἶδας ὅτι ἐὰν ἐάσω τὸν θάνατον καὶ ἐπέλθῃ σοι, τότε ἂν εἶχον ἰδεῖν κἂν ἔρχῃ κἂν οὐκ ἔρχῃ;

9:
1 Λαβὼν δὲ ὁ ἀρχιστράτηγος τὰς παραινέσεις τοῦ κυρίου κατῆλθεν πρὸς τὸν Ἁβραάμ· καὶ ἰδὼν αὐτὸν ὁ δίκαιος ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον εἰς τὸ ἔδαφος τῆς γῆς ὡς νεκρὸς, 2 ὁ δὲ ἀρχιστράτηγος εἶπεν αὐτῷ πάντα ὅσα ἤκουσεν παρὰ τοῦ ὑψίστου· τότε οὖν ὁ ὅσιος καὶ δίκαιος Ἁβραὰμ ἀναστὰς μετὰ πολλῶν δακρύων προσέπεσεν τοῖς ποσὶν τοῦ ἀσωμάτου καὶ ἱκέτευεν λέγων· 3 Δέομαί σου, ἀρχιστράτηγε τῶν ἄνω δυνάμεων, ἐπειδὴ κατηξίωσας ὅλως αὐτὸς πρὸς ἐμὲ τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον δοῦλόν σου καθεκάστην ἔρχεσθαι, παρακαλῶ σε καὶ νῦν, ἀρχιστράτηγε, τοῦ διακονῆσαί μοι λόγον ἔτι ἅπαξ πρὸς τὸν ὕψιστον, καὶ ἐρεῖς αὐτῷ ὅτι 4 Τάδε λέγει Ἁβραὰμ ὁ οἰκέτης σου ὅτι Κύριε, κύριε, ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ ὃ ᾐτησάμην σε εἰσήκουσάς μου, καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν μου ἐπλήρωσας· 5 καὶ νῦν, κύριε, οὐκ ἀνθίσταμαι τὸ σὸν κράτος, ὅτι κἀγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ εἰμὶ ἀθάνατος ἀλλὰ θνητός· ἐπειδὴ οὖν τῇ σῇ προστάξει πάντα ὑπείκει καὶ φρίττει καὶ τρέμει ἀπὸ προσώπου δυνάμεώς σου, κἀγὼ δέδοικα, ἀλλὰ μίαν αἴτησιν αἰτοῦμαι παρά σου· 6 καὶ νῦν, δέσποτα κύριε, εἰσάκουσόν μου τῆς δεήσεως, ὅτι ἔτι ἐν τούτῳ τῷ σώματι ὢν θέλω ἰδεῖν πᾶσαν τὴν οἰκουμένην καὶ τὰ ποιήματα πάντα ἃ διὰ λόγου ἑνὸς συνέστησας, δέσποτα, καὶ ὅτε ἴδω ταῦτα, τότε ἐὰν μεταβῶ τοῦ βίου ἄλυπος ἔσομαι. 7 ἀπῆλθεν οὖν πάλιν ὁ ἀρχιστράτηγος καὶ ἔστη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῷ πάντα, λέγων· Τάδε λέγει ὁ φίλος σου Ἁβραάμ, ὅτι Ἤθελον θεάσασθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐν τῇ ζωῇ μου, πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με. 8 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ὕψιστος, πάλιν κελεύει τὸν ἀχιστράτηγον Μιχαὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Λάβε νεφέλην φωτός, καὶ ἀγγέλους τοὺς ἐπὶ τῶν ἁρμάτων τὴν ἐξουσίαν ἔχοντας, καὶ κατελθὼν λάβε τὸν δίκαιον Ἁβραὰμ ἐπὶ ἅρματος χερουβικοῦ καὶ ὕψωσον αὐτὸν εἰς τὸν αἰθέρα τοῦ οὐρανοῦ ὅπως ἴδῃ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.


10:
1 Καὶ κατελθὼν ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ἔλαβεν τὸν Ἁβραὰμ ἐπὶ ἅρματος χερουβικοῦ καὶ ὕψωσεν αὐτὸν εἰς τὸν αἰθέρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς νεφέλης καὶ ἑξήκοντα ἀγγέλους καὶ ἀνήρχετο ὁ Ἁβραὰμ ἐπὶ ὀχήματος ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην· 2 καὶ θεωρεῖ Ἁβραὰμ τὸν κόσμον καθὼς εἶχεν ἡ ἡμέρα ἐκείνη, ἄλλους μὲν ἀροτριῶντας, ἑτέρους ἁμαξηγοῦντας, ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ ποιμαινεύοντας, ἀλλαχοῦ ἀγραυλοῦντας, καὶ ὀρχουμένους καὶ παίζοντας καὶ κιθαρίζοντας, ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ παλαίοντας καὶ δικαζομένους, ἀλλαχοῦ κλαίοντας, ἔπειτα καὶ τεθνεῶτας ἐν μνήματι ἀγομένους· 3 εἶδεν δὲ καὶ νεονύμφους ὀψικευομένους· καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, εἶδεν πάντα τὰ ἐν κόσμῳ γινόμενα, ἀγαθά τε καὶ πονηρά. 4 διερχόμενος οὖν ὁ Ἁβραὰμ εἶδεν ἄνδρας ξιφηφόρους, ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν κρατοῦντας ξίφη ἠκονημένα, καὶ ἠρώτησεν Ἁβραὰμ τὸν ἀρχιστράτηγον· Τίνες εἰσιν οὗτοι; 5 καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιστράτηγος· Οὗτοί εἰσιν κλέπται, οἱ βουλόμενοι φόνον ἐργάζεσθαι καὶ κλέψαι καὶ θῦσαι καὶ ἀπολέσαι. 6 εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Κύριε, κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου καὶ κέλευσον ἵνα ἐξέλθωσιν θηρία ἐκ τοῦ δρυμοῦ καὶ καταφύγωσιν αὐτός. 7 καὶ ἅμα τῷ λόγῳ αὐτοῦ ἐξῆλθον θηρία ἐκ τοῦ δρυμοῦ καὶ κατέφαγον αὐτούς· 8 καὶ εἶδεν εἰς ἕτερον τόπον ἄνδρα μετὰ γυναικὸς εἰς ἀλλήλους πορνεύοντας, 9 καὶ εἶπεν· Κύριε, κύριε, κέλευσον ὅπως χάνῃ ἡ γῆ καὶ καταπίῃ αὐτούς. καὶ εὐθὺς ἐδιχάσθη ἡ γῆ καὶ κατέπιεν αὐτούς• 10 καὶ εἶδεν εἰς ἕτερον τόπον ἀνθρώπους διορύσσοντας οἶκον καὶ ἁρπάζοντας ἀλλότρια πράγματα, 11 καὶ εἶπεν· Κύριε, κύριε, κέλευσον ἵνα κατέλθῃ πῦρ ἐξ οὐρανοῦ καὶ καταφάγῃ αὐτούς. καὶ ἅμα τῷ λόγῳ αὐτοῦ κατῆλθεν πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς. 12 καὶ εὐθέως ἦλθεν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸν ἀρχιστράτηγον, λέγων οὕτως· Κέλευσον, ὦ Μιχαὴλ ἀρχιστράτηγε, στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ ἀπόστρεψον τὸν Ἁβραάμ, ἵνα μὴ ἴδῃ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην· 13 ἢν γὰρ ἴδῃ πάντας τοὺς ἐν ἁμαρτίᾳ διάγοντας, ἀπολέσει πᾶν τὸ ἀνάστημα· ἰδοὺ γὰρ ὁ Ἁβραὰμ οὐχ ἥμαρτεν, καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς οὐκ ἐλεᾷ. 14 ἐγὼ δὲ ἐποίησα τὸν κόσμον, καὶ οὐ θέλω ἀπολέσαι ἐξ αὐτῶν οὐδένα, ἀναμένω δὲ τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι καὶ ζῇν αὐτόν· 15 ἀνάγαγε δὲ τὸν Ἁβραὰμ ἐν τῇ πρώτῃ πύλῃ τοῦ οὐρανοῦ, ὅπως θεάσηται ἐκεῖ τὰς κρίσεις καὶ ἀνταποδόσεις, καὶ μετανοήσῃ ἐπὶ τὰς ψυχὰς τῶν ἁμαρτωλῶν ἃς ἀπώλεσεν.


11:
1 Ἔστρεψεν δὲ ὁ Μιχαὴλ τὸ ἅρμα καὶ ἤνεγκε τὸν Ἁβραὰμ ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν ἐν τῇ πύλῃ τῇ πρώτῃ τοῦ οὐρανοῦ. 2 καὶ εἶδεν Ἁβραὰμ δύο ὁδούς· ἡ μία ὁδὸς στενὴ καὶ τεθλιμμένη καὶ ἡ ἑτέρα πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος. 3 {καὶ εἶδεν ἐκεῖ δύο πύλας· μία πύλη πλατεῖα,} κατὰ τῆς πλατείας ὁδοῦ, καὶ μία πύλη στενὴ κατὰ τῆς στενῆς ὁδοῦ· 4 ἔξωθεν δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐκεῖσε τῶν δύο, ἴδον ἄνδρα καθήμενον ἐπὶ θρόνου κεχρυσωμένου· καὶ ἦν ἡ ἰδέα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου φοβερὰ, ὁμοία τοῦ δεσπότου· 5 καὶ ἴδον ψυχὰς πολλὰς ἐλαυνομένας ὑπὸ ἀγγέλων καὶ διὰ τῆς πλατείας πύλης εἰσαγομένας, καὶ ἴδον ἄλλας ψυχὰς ὀλίγας καὶ ἐφέροντο ὑπὸ ἀγγέλων διὰ τῆς στενῆς πύλης. 6 καὶ ὅτε ἐθεώρει ὁ θαυμάσιος ὁ ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ θρόνου καθήμενος διὰ τῆς στενῆς πύλης ὀλίγας εἰσερχομένας, διὰ δὲ τῆς πλατείας πολλὰς εἰσερχομένας, εὐθὺς ὁ ἀνὴρ ἐκεῖνος ὁ θαυμάσιος ἥρπαξεν τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ τὰς παρειὰς τοῦ πώγωνος αὐτοῦ καὶ ἔρριψεν ἑαυτὸν χαμαὶ ἀπὸ τοῦ θρόνου κλαίων καὶ ὀδυρόμενος· 7 καὶ ὅτε ἐθεώρει πολλὰς ψυχὰς εἰσερχομένας διὰ τῆς στενῆς πύλης, τότε ἀνίστατο ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐκαθέζετο ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ πολλῇ χαίρων καὶ ἀγαλλόμενος. 8 ἠρώτησεν δὲ ὁ Ἁβραὰμ τὸν ἀρχιστράτηγον· Κύριέ μου ἀρχιστράτηγε, τίς ἐστιν οὗτος ὁ ἀνὴρ ὁ πανθαύμαστος, ὁ ἐν τοιαύτῃ δόξῃ κοσμούμενος, καὶ ποτὲ μὲν κλαίει καὶ ὀδύρεται, ποτὲ δὲ χαίρεται καὶ ἀγάλλεται; 9 εἶπεν δὲ ὁ ἀσώματος· Οὗτός ἐστιν ὁ πρωτόπλαστος Ἀδάμ, ὁ ἐν τοιαύτῃ δόξῃ, καὶ βλέπει τὸν κόσμον, καθότι πάντες ἐξ αὐτοῦ ἐγένοντο· 10 καὶ ὅτε ἴδῃ ψυχὰς πολλὰς εἰσερχομένας διὰ τῆς στενῆς πύλης, τότε ἀνίσταται καὶ κάθηται ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ χαίρων καὶ ἀγαλλόμενος ἐν εὐφροσύνῃ, ὅτι αὕτη ἡ πύλη ἡ στενὴ τῶν δικαίων {ἐστίν}, ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς εἰς τὸν παράδεισον ἔρχονται· καὶ διὰ τοῦτο χαίρει ὁ πρωτόπλαστος Ἀδάμ, διότι θεωρεῖ τὰς ψυχὰς σωζομένας· 11 καὶ ὅταν ἴδῃ ψυχὰς πολλὰς εἰσερχομένας διὰ τῆς πλατείας πύλης, τότε ἀνασπᾷ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ῥίπτει ἑαυτὸν χαμαὶ κλαίων καὶ ὀδυρόμενος πικρῶς· διότι ἡ πύλη ἡ πλατεῖα τῶν ἁμαρτωλῶν ἐστίν, ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ εἰς τὴν κόλασιν τὴν αἰώνιον· καὶ διὰ τοῦτο ὁ πρωτόπλαστος Ἀδὰμ ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ πίπτει κλαίων καὶ ὀδυρόμενος ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τῶν ἁμαρτωλῶν, διότι πολλοί εἰσιν οἱ ἀπολλύμενοι, ὀλίγοι δὲ οἱ σωζόμενοι· 12 εἰς γὰρ τὰς ἑπτὰ χιλιάδας μόλις εὑρίσκεται μία ψυχὴ σωζομένη δικαία καὶ ἀμόλυντος.


12:
1 Ἔτι δὲ ἐμοὶ ταῦτα λαλοῦντος ἰδοὺ δύο ἄγγελοι πύρινοι τῇ ὄψει καὶ ἀνηλεεῖς τῇ γνώμῃ καὶ ἀπότομοι τῷ βλέμματι, καὶ ἤλαυνον μυριάδας ψυχὰς ἀνηλεῶς τύπτοντες αὐτοὺς ἐν πυρίναις χαρζαναῖς· 2 καὶ μίαν ψυχὴν ἐκράτει ὁ ἄγγελος· καὶ διήγαγον πᾶσας τὰς ψυχὰς εἰς τὴν πλατεῖαν πύλην πρὸς τὴν ἀπώλειαν· 3 ἠκολουθήσαμεν οὖν καὶ ἡμεῖς τοῖς ἀγγέλοις καὶ ἤλθομεν ἔσωθεν τῆς πύλης ἐκείνης τῆς πλατείας· 4 καὶ ἐν μέσῳ τῶν δύο πυλῶν ἵστατο θρόνος φοβερὸς ἐν εἴδει κρυστάλλου φοβεροῦ ἐξαστράπτων ὡς πῦρ. 5 καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ ἐκάθητο ἀνὴρ θαυμαστὸς ἡλιόρατος ὅμοιος υἱῷ θεοῦ. 6 ἔμπροσθεν δὲ αὐτοῦ ἵστατο τράπεζα κρυσταλλοειδὴς ὅλος διὰ χρυσοῦ καὶ βύσσου· 7 ἐπάνω δὲ τῆς τραπέζης ἦν βιβλίον κείμενον, τὸ πάχος αὐτοῦ πηχέων ἕξ, τὸ δὲ πλάτος αὐτοῦ πηχέων δέκα· 8 ἐκ δεξιῶν δὲ αὐτῆς καὶ ἐξ ἀριστερῶν ἵσταντο δύο ἄγγελοι κρατοῦντες χάρτην καὶ μέλανα καὶ κάλαμον. 9 πρὸ προσώπου δὲ τῆς τραπέζης ἐκάθητο ἄγγελος φωτοφόρος, κρατῶν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ζυγόν· 10 {ἐξ} ἀριστερῶν δὲ ἐκάθητο ἄγγελος πύρινος ὅλος ἀνιλέως καὶ ἀπότομος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ κρατῶν σάλπιγγα ἔνδον αὐτῆς κατέχων πῦρ παμφάγον δοκιμαστήριον τῶν ἁμαρτωλῶν. 11 καὶ ὁ μὲν ἀνὴρ ὁ θαυμάσιος ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου, αὐτὸς ἔκρινεν καὶ ἀπεφῄνατο τὰς ψυχάς· 12 οἱ δὲ δύο ἄγγελοι οἱ ἐκ δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν ἀπεγράφοντο· ὁ μὲν ἐκ δεξιῶν ἀπεγράφετο τὰς δικαιοσύνας, ὁ δὲ ἐξ ἀριστερῶν τὰς ἁμαρτίας· 13 καὶ ὁ μὲν πρὸ προσώπου τῆς τραπέζης, ὁ τὸν ζυγὸν κατέχων, ἐζυγίαζεν τὰς ψυχάς· 14 καὶ ὁ πύρινος ἄγγελος, ὁ τὸ πῦρ κατέχων, ἐδοκίμαζεν τὰς ψυχάς. 15 καὶ ἠρώτησεν Ἁβραὰμ τὸν ἀρχιστράτηγον Μιχαήλ· Τί ἐστιν ταῦτα ἃ θεωροῦμεν ἡμεῖς; καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιστράτηγος· Ταῦτα ἅπερ βλέπεις, ὅσιε Ἁβραάμ, ἔστιν ἡ κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις. 16 καὶ ἰδοὺ ὁ ἄγγελος ὁ κρατῶν τὴν ψυχὴν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἤνεγκεν αὐτὴν ἔμπροσθεν τοῦ κριτοῦ. 17 καὶ εἶπεν ὁ κριτὴς ἕνα τῶν ἀγγέλων τῶν καθυπουργούντων αὐτῷ· Ἄνοιξόν μοι τὴν βίβλον ταύτην καὶ εὑρέ μοι τὰς ἁμαρτίας τῆς ψυχῆς ταύτης. 18 καὶ ἀνοίξας τὴν βίβλον εὗρεν αὐτῆς ζυγίας τὰς ἁμαρτίας καὶ τὰς δικαιοσύνας ἐξ ἴσου, καὶ οὔτε τοῖς βασανισταῖς ἐξέδωκεν αὐτὴν οὔτε τοῖς σωζομένοις, ἀλλ᾽ ἔστησεν αὐτὴν εἰς τὸ μέσον.


13:
1 Καὶ εἶπεν Ἁβραάμ· Κύριέ μου ἀρχιστράτηγε, τίς ἐστιν οὗτος ὁ κριτὴς ὁ πανθαύμαστος; καὶ τίνες οἱ ἄγγελοι οἱ ἀπογραφόμενοι; καὶ τίς ὁ ἄγγελος ὁ ἡλιόμορφος ὁ τὸν ζυγὸν κατέχων; καὶ τίς ὁ ἄγγελος ὁ πύρινος ὁ τὸ πῦρ κατέχων; 2 εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιστράτηγος· Θεωρεῖς, πανόσιε Ἁβραάμ, τὸν ἄνδρα τὸν φοβερὸν τὸν ἐπὶ τοῦ θρόνου καθήμενον; οὗτός ἐστιν υἱὸς Ἀδὰμ τοῦ πρωτοπλάστου, ὁ ἐπιλεγόμενος Ἄβελ, ὃν ἀπέκτεινε Κάϊν ὁ πονηρός· 3 καὶ κάθηται ὧδε κρῖναι πᾶσαν τὴν κτίσιν καὶ ἐλέγχων δικαίους καὶ ἁμαρτωλούς· διότι εἶπεν ὁ θεός· Ἐγὼ οὐ κρίνω ὑμᾶς, ἀλλὰ πᾶς ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπου κριθήσεται· 4 τούτου χάριν αὐτῷ δέδωκεν κρίσιν, κρῖναι τὸν κόσμον μέχρι τῆς μεγάλης καὶ ἐνδόξου αὐτοῦ παρουσίας· καὶ τότε, δίκαιε Ἁβραάμ, γίνεται τελεία κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις, αἰωνία καὶ ἀμετάθετος, ἣν οὐδεὶς δύναται ἀνακρῖναι· 5 πᾶς γὰρ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πρωτοπλάστου γεγέννηται, καὶ διὰ τοῦτο ἐνταῦθα πρῶτον ἐκ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κρίνονται· 6 καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ παρουσίᾳ κριθήσονται ὑπὸ τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πᾶσα πνοὴ καὶ πᾶσα κτίσις. 7 τὸ δὲ τρίτον, ὑπὸ τοῦ δεσπότου θεοῦ τῶν ἁπάντων κριθήσονται καὶ τότε λοιπὸν τῆς κρίσεως ἐκείνης τὸ τέλος ἐγγύς, καὶ φοβερὰ ἡ ἀπόφασις, καὶ ὁ λύων οὐδείς· 8 καὶ λοιπὸν διὰ τριῶν βημάτων γίνεται ἡ κρίσις τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀνταπόδοσις· καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ ἑνὸς ἢ δύο μαρτύρων οὐκ ἀσφαλίζεται λόγος εἰς τέλος· ἀλλ᾽ ἐπὶ τριῶν μαρτύρων σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. 9 οἱ δὲ δύο ἄγγελοι ὁ ἐκ δεξιῶν καὶ ὁ ἐξ ἀριστερῶν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀπογραφόμενοι τὰς ἁμαρτίας καὶ δικαιοσύνας· ὁ μὲν ἐκ δεξιῶν ἀπογράφεται τὰς δικαιοσύνας, ὁ δὲ ἐξ ἀριστερῶν τὰς ἁμαρτίας. 10 ὁ δὲ ἡλιόμορφος ἄγγελος, ὁ τὸν ζυγὸν κατέχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ Δοκιὴλ ὁ ἀρχάγγελος ὁ δίκαιος ζυγοστάτης, καὶ ζυγιάζει τὰς δικαιοσύνας καὶ τὰς ἁμαρτίας ἐν δικαιοσύνῃ θεοῦ· 11 ὁ δὲ πύρινος καὶ ἀνιλέως ἄγγελος, ὁ κατέχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ πῦρ, οὗτός ἐστιν Πυρουὴλ ὁ ἀρχάγγελος ὁ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ἔχων τὴν ἐξουσίαν, καὶ δοκιμάζει τὰ τῶν ἀνθρώπων ἔργα διὰ πυρός· 12 καὶ εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαύσει τὸ πῦρ, εὐθὺς λαμβάνει αὐτὸν ὁ ἄγγελος τῆς κρίσεως καὶ ἀποφέρει αὐτὸν εἰς τὸν τόπον τῶν ἁμαρτωλῶν, πικρότατον κολαστήριον. 13 εἴ τινος δὲ τὸ ἔργον τὸ πῦρ δοκιμάσει καὶ μὴ ἅψεται αὐτοῦ, οὗτος δικαιοῦται, καὶ λαμβάνει αὐτὸν ὁ τῆς δικαιοσύνης ἄγγελος καὶ ἀναφέρει αὐτὸν εἰς τὸ σώζεσθαι ἐν τῷ κλήρῳ τῶν δικαίων· 14 καὶ οὕτως, δικαιότατε Ἁβραάμ, τὰ πάντα ἐν πᾶσιν ἐν πυρὶ καὶ ζυγῷ δοκιμάζονται.


14:1 Εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς τὸν ἀρχιστράτηγον· Κύριέ μου ἀρχιστράτηγε, τὴν ψυχὴν ἣν κατεῖχεν ὁ ἄγγελος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, πῶς κατεδικάσθη εἰς τὸ μέσον; 2 εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιστράτηγος· Ἄκουσον, δίκαιε Ἁβραάμ· διότι εὗρεν ὁ κριτὴς τὰς ἁμαρτίας αὐτῆς καὶ τὰς δικαιοσύνας ἐξ ἴσου, καὶ οὔτε εἰς κρίσιν ἐξέδοτο αὐτὴν οὔτε δὲ τὸ σώζεσθαι, ἕως οὗ ἔλθῃ ὁ κριτὴς τῶν ἁπάντων. 3 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ {πρὸς} τὸν ἀρχιστράτηγον· Καὶ τί ἔτι λείπεται τῇ ψυχῇ εἰς τὸ σώζεσθαι; 4 καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιστράτηγος ὅτι Ἐὰν κτήσηται μία δικαιοσύνην ὑπεράνω τῶν ἁμαρτιῶν ἔρχεται εἰς τὸ σώζεσθαι. 5 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς τὸν ἀρχιστράτηγον· Δεῦρο Μιχαὴλ ἀρχιστράτηγε, ποιήσωμεν εὐχὴν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ταύτης, καὶ ἴδωμεν εἰ ἐπακούσεται ἡμῶν ὁ θεός. καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιστράτηγος· Ἀμὴν γένοιτο. 6 καὶ ἐποίησαν δέησιν καὶ εὐχὴν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς· καὶ εἰσήκουσεν αὐτοὺς ὁ θεὸς καὶ ἀναστάντες ἀπὸ τῆς προσευχῆς οὐκ εἶδον τὴν ψυχὴν ἱσταμένην ἐκεῖσε. 7 καὶ εἶπεν Ἁβραὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· Ποῦ ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἣν ἐκράτεις εἰς τὸ μέσον; 8 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος· Σέσωται διὰ τῆς εὐχῆς σου τῆς δικαίας, καὶ ἰδοὺ ἔλαβεν αὐτὴν ἄγγελος φωτοφόρος καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὴν ἐν τῷ παραδείσῳ. 9 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ· Δοξάζω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ τὸ ἀμέτρητον. 10 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς τὸν ἀρχιστράτηγον· Δέομαί σου, ἀρχάγγελε, εἰσάκουσον τῆς δεήσεώς μου, καὶ παρακαλέσωμεν ἔτι τὸν κύριον καὶ προσπέσωμεν τοῖς οἰκτιρμοῖς αὐτοῦ 11 καὶ δεηθῶμεν αὐτοῦ τοῦ ἐλέους ὑπὲρ τῶν ψυχῶν τῶν ἁμαρτωλῶν οὕσπερ ἐγώ ποτε κακοφρονήσας κατηρασάμην καὶ ἀπώλεσα, οὕσπερ κατέπιεν ἡ γῆ καὶ οὓς διεμερίσαντο τὰ θηρία, καὶ οὕσπερ κατέφαγεν τὸ πῦρ διὰ τοὺς ἐμοὺς λόγους· 12 νῦν ἔγνωκα ἐγὼ ὅτι ἥμαρτον ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν· δεῦρο, Μιχαὴλ ἀρχιστράτηγε τῶν ἄνω δυνάμεων, δεῦρο παρακαλέσωμεν τὸν θεὸν μετὰ δακρύων, ὅπως ἀφήσει μοι τὸ ἁμάρτημα καὶ αὐτοὺς συγχωρήσει μοι. 13 καὶ εἰσήκουσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιστράτηγος καὶ ἐποίησαν δέησιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ· ἐπὶ πολλὴν δὲ ὥραν παρακαλούντων αὐτῶν, ἦλθεν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσα· 14 Ἁβραάμ, Ἁβραάμ, εἰσήκουσα τῆς φωνῆς σου καὶ τῆς δεήσεώς σου καὶ ἀφίημί σοι τὴν ἁμαρτίαν, καὶ οὕσπερ σὺ νομίζεις ὅτι ἀπώλεσα, ἐγὼ αὐτοὺς ἀνεκαλεσάμην καὶ εἰς ζωὴν αὐτοὺς ἤγαγον δι᾽ ἄκραν ἀγαθότητα· 15 διότι πρὸς καιρὸν εἰς κρίσιν αὐτοὺς ἀνταπέδωκα· ἐγὼ δὲ οὕσπερ ἀπολέσω ἐπὶ τῆς γῆς ζῶντας, ἐν τῷ θανάτῳ οὐκ ἀποδώσω.

15:
1 Εἶπεν δὲ καὶ τὸν ἀρχιστράτηγον ἡ φωνὴ τοῦ κυρίου· Μιχαὴλ, Μιχαὴλ, ὁ ἐμὸς λειτουργὸς, ἀπόστρεψον τὸν Ἁβραὰμ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι ἰδοὺ ἤγγικεν τὸ τέλος αὐτοῦ καὶ τὸ μέτρον τῆς ζωῆς αὐτοῦ τελειοῦται, ὅπως ποιήσει διάταξιν περὶ πάντων καὶ εἴθ᾽ οὕτως παράλαβε αὐτὸν καὶ ἀνάγαγε πρός με. 2 διαστρέψας δὲ ὁ ἀρχιστράτηγος τὸ ἅρμα καὶ τὴν νεφέλην, ἤγαγεν τὸν Ἁβραὰμ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· 3 καὶ ἀπελθὼν ἐν τῷ τρικλίνῳ αὐτοῦ, ἐκάθισεν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ· 4 ἦλθεν δὲ Σάρρα ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ περιεπλάκη τοῖς ποσὶν τοῦ ἀσωμάτου καὶ ἱκετεύουσα ἔλεγεν· Εὐχαριστῶ σοι, κύριέ μου, ὅτι ἤνεγκας τὸν κύριόν μου Ἁβραάμ· ἰδοὺ γὰρ ἐνομίζομεν ἀναληφθῆναι ἀφ᾽ ἡμῶν. 5 ἦλθεν δὲ καὶ Ἰσαὰκ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ περιεπλάκη ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ· ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ δοῦλοι καὶ αἱ δουλίδες αὐτοῦ περιεκύκλωσαν κύκλῳ τὸν Ἁβραὰμ καὶ περιεπλάκησαν αὐτὸν δοξάζοντες τὸν θεόν. 6 εἶπεν δὲ ὁ ἀσώματος πρὸς αὐτόν· Ἄκουσον, δίκαιε Ἁβραάμ· ἰδοὺ ἡ γυνή σου Σάρρα, ἰδοὺ καὶ ὁ ἠγαπημένος σου υἱὸς Ἰσαάκ, ἰδοὺ καὶ πάντες οἱ παῖδες καὶ παιδίσκαι σου κυκλῷ σου· 7 ποίησον διάταξιν περὶ πάντων ὧν ἔχεις· ὅτι ἤγγικεν ἡ ἡμέρα ἐν ᾗ μέλλεις ἐκ τοῦ σώματος ἐκδημεῖν καὶ ἔτι ἅπαξ πρὸς τὸν κύριον ἔρχεσθαι. 8 εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Ὁ κύριος εἶπεν, ἢ σὺ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λέγεις ταῦτα; 9 ὁ δὲ ἀρχιστράτηγος εἶπεν· Ἄκουσον, δίκαιε Ἁβραάμ· ὁ δεσπότης ἐκέλευσεν καὶ ἐγώ σοι λέγω. 10 εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Οὐ μή σοι ἀκολουθήσω. 11 ἀκούσας δὲ ἀρχιστράτηγος τὸν λόγον τοῦτον, εὐθέως ἐξῆλθεν ἐκ προσώπου τοῦ Ἁβραὰμ καὶ ἀνῆλθεν εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἔστη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου καὶ εἶπεν· 12 Κύριε παντοκράτορ, ἰδοὺ εἰσήκουσα τοῦ φίλου σου Ἁβραὰμ πάντα ὅσα εἶπεν πρός σε καὶ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ ἐπλήρωσα, καὶ ἔδειξα αὐτῷ τὴν δυναστείαν σου καὶ πᾶσαν τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν γῆν τε καὶ θάλασσαν, κρίσιν καὶ ἀνταπόδοσιν διὰ νεφέλης καὶ ἁρμάτων ἔδειξα αὐτῷ, καὶ πάλιν λέγει ὅτι Οὐκ ἀκολουθῶ σοι. 13 καὶ ὁ ὕψιστος ἔφη πρὸς τὸν ἄγγελον· Εἰ καὶ πάλιν οὕτως λέγει ὁ φίλος μου Ἁβραὰμ ὅτι Οὐκ ἀκολουθῶ σοι; 14 ὁ δὲ ἀρχάγγελος εἶπεν· Κύριε παντοκράτορ, οὕτως λέγει· καὶ ἐγὼ φείδομαι τοῦ ἅψασθαι αὐτοῦ, ὅτι ἐξ ἀρχῆς φίλος σου τυγχάνει καὶ πάντα τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιόν σου ἐποίησεν· 15 καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ὅμοιος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐ κἂν Ἰὼβ ὁ θαυμάσιος ἄνθρωπος· καὶ διὰ τοῦτο φείδομαι τοῦ ἅψασθαι αὐτοῦ· κέλευσον οὖν, ἀθάνατε βασιλεῦ, τί ῥῆμα γενήσεται.


16:
1 Τότε ὁ ὕψιστος λέγει· Κάλεσόν μοι ὧδε τὸν θάνατον τὸν κεκλημένον τὸ ἀναίσχυντον πρόσωπον καὶ ἀνέλεον βλέμμα. 2 καὶ ἀπελθὼν Μιχαὴλ ὁ ἀσώματος εἶπεν τῷ θανάτῳ· Δεῦρο, καλεῖ σε ὁ δεσπότης τῆς κτίσεως, ὁ ἀθάνατος βασιλεύς. 3 ἀκούσας δὲ ὁ θάνατος ἔφριξεν καὶ ἐτρόμαξεν δειλίᾳ πολλῇ συνεχόμενος, καὶ ἐλθὼν μετὰ φόβου πολλοῦ ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἀοράτου πατρός, φρίττων στένων καὶ τρέμων, ἀπεκδεχόμενος τὴν κέλευσιν τοῦ δεσπότου. 4 λέγει οὖν ὁ ἀόρατος θεὸς πρὸς τὸν θάνατον· Δεῦρο, τὸ πικρὸν καὶ ἄγριον τοῦ κόσμου ὄνομα, κρύψον σου τὴν ἀγριότητα, σκέπασόν σου τὴν σαπρίαν, καὶ τὴν πικρίαν σου ἀπό σου ἀποβαλοῦ, καὶ περιβαλοῦ τὴν ὡραιότητά σου καὶ πᾶσαν τὴν δόξαν σου, 5 καὶ κάτελθε εἰς τὸν φίλον μου τὸν Ἁβραὰμ καὶ λάβε αὐτὸν καὶ ἄγαγε αὐτὸν πρός με· ἀλλὰ καὶ νῦν λέγω σοι ὅτι μὴ ἐκφοβήσῃς αὐτὸν ἀλλὰ μετὰ κολακίας τοῦτον παράλαβε, ὅτι φίλος μου γνήσιος ὑπάρχει. 6 ταῦτα ἀκούσας ὁ θάνατος ἐξῆλθεν ἀπὸ προσώπου τοῦ ὑψίστου καὶ περιεβάλετο στολὴν λαμπροτάτην καὶ ἐποίησεν ὄψιν ἡλιόμορφον καὶ γέγονεν εὐπρεπὴς καὶ ὡραῖος ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, ἀρχαγγέλου μορφὴν περικείμενος, τὰς παρειὰς αὐτοῦ πυρὶ ἀστράπτων, καὶ ἀπῆλθεν πρὸς τὸν Ἁβραάμ. 7 ὁ δὲ δίκαιος Ἁβραὰμ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τρικλίνου αὐτοῦ καὶ ἐκάθητο ὑποκάτω τῶν δένδρων τῶν Μαμβρινῶν, τὴν σιαγόνα αὐτοῦ τῇ χειρὶ κατέχων καὶ ἐκδεχόμενος τὴν ἔλευσιν τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. 8 καὶ ἰδοὺ ὀσμὴ εὐωδίας ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ φωτὸς ἀπαύγασμα· περιστραφεὶς δὲ Ἁβραὰμ εἶδεν τὸν θάνατον ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν ἐν πολλῇ δόξῃ καὶ ὡραιότητι· καὶ ἀναστὰς Ἁβραὰμ ὑπήτησεν αὐτῷ, νομίζων εἶναι τὸν ἀρχιστράτηγον τοῦ θεοῦ· 9 καὶ ἰδὼν αὐτὸν ὁ θάνατος προσεκύνησεν αὐτὸν λέγων· Χαίροις, τίμιε Ἁβραάμ, δικαία ψυχή, φίλε γνήσιε τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου, καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων ὁμόσκηνε. 10 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς τὸν θάνατον· Χαίροις ἡλιόρατε, ἡλιόμορφε, συλλήπτωρ ἐνδοξότατε, φωτοφόρε, ἀνὴρ θαυμάσιε, πόθεν ἥκει ἡ σὴ ἐνδοξότης πρὸς ἡμᾶς, καὶ τίς εἶ σύ, καὶ πόθεν ἐλήλυθας; 11 λέγει οὖν ὁ θάνατος· Ἁβραὰμ δικαιότητε, ἰδοὺ λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· ἐγώ εἰμι τὸ πικρὸν τοῦ θανάτου ποτήριον. 12 λέγει αὐτῷ Ἁβραάμ· Οὐχί, ἀλλὰ σὺ εἶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ κόσμου, σὺ εἶ ἡ δόξα καὶ τὸ κάλλος τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀνθρώπων, σὺ εἶ πάσης μορφῆς εὐμορφότερος, καὶ λέγεις ὅτι Ἐγὼ εἰμὶ τὸ πικρὸν τοῦ θανάτου ποτήριον καὶ οὐ λέγεις μᾶλλον ὅτι Ἐγὼ εἰμὶ παντὸς ἀγαθοῦ εὐμορφότερος; 13 εἶπεν δὲ ὁ θάνατος· Ἐγὼ γὰρ λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· ὅπερ ὠνόμασέν με ὁ θεός, ἐκεῖνο καὶ λέγω σοι. 14 εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Εἰς τί ἐλήλυθας ὧδε; 15 εἶπεν δὲ ὁ θάνατος· Διὰ τὴν σὴν ἁγίαν ψυχὴν παραγέγονα. 16 λέγει οὖν Ἁβραάμ· Οἶδα τί λέγεις, ἀλλ᾽ οὐ μή σε ἀκολουθήσω. ὁ δὲ θάνατος ἐν σιωπῇ γενόμενος οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ λόγον.


17:
1 Ἀνέστη δὲ Ἁβραὰμ καὶ ἦλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· ἠκολούθει δὲ καὶ ὁ θάνατος ἕως ἐκεῖ· ἀνέβη δὲ Ἁβραὰμ εἰς τὸ τρίκλινον αὐτοῦ· ἀνέβη δὲ καὶ ὁ θάνατος μετ᾽ αὐτοῦ· ἀνέπεσεν δὲ Ἁβραὰμ ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ· ἦλθεν δὲ καὶ ὁ θάνατος καὶ ἐκαθέσθη παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 2 εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Ἄπελθε, ἄπελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι θέλω ἀναπαύεσθαι ἐν τῇ κλίνῃ μου. 3 λέγει ὁ θάνατος· Οὐκ ἀναχωρῶ ἕως οὗ λάβω τὸ πνεῦμά σου ἀπὸ σου. 4 λέγει αὐτῷ Ἁβραάμ· Κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀθανάτου σοι λέγω ἵνα μοι εἴπῃς τὸ ἀληθές· σὺ εἶ ὁ θάνατος; 5 λέγει αὐτῷ ὁ θάνατος· Ἐγώ εἰμι ὁ θάνατος· ἐγώ εἰμι ὁ τὸν κόσμον λυμαίνων. 6 εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Δέομαί σου, ἐπειδὴ σὺ εἶ ὁ θάνατος, ἀνάγγειλόν μοι, καὶ πρὸς πάντας οὕτως ἀπέρχῃ ἐν εὐμορφίᾳ καὶ δόξῃ καὶ ὡραιότητι τοιαύτῃ; 7 καὶ ὁ θάνατος εἶπεν· Οὐχί, κύριέ μου Ἁβραάμ· αἱ γὰρ δικαιοσύναι σου καὶ τὸ ἄμετρον πέλαγος τῆς φιλοξενίας σου καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης σου τῆς πρὸς θεὸν ἐγένετο στέφανος ἐπὶ τῆς ἐμῆς κεφαλῆς, καὶ ἐν ὡραιότητι καὶ ἐν ἡσυχίᾳ πολλῇ καὶ κολακίᾳ προσέρχομαι τοῖς δικαίοις· 8 τοῖς δὲ ἁμαρτωλοῖς προσέρχομαι ἐν πολλῇ σαπρίᾳ καὶ ἀγριότητι καὶ μεγίστῃ πικρίᾳ καὶ ἀγρίῳ τῷ βλέμματι καὶ ἀνίλεῳ. 9 εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Δέομαί σου, ἐπάκουσόν μου καὶ δεῖξόν μοι τὴν ἀγριότητά σου καὶ πᾶσαν τὴν σαπρίαν καὶ πικρίαν. 10 καὶ εἶπεν ὁ θάνατος· Οὐ μὴ δυνηθῇς θεάσασθαι τὴν ἐμὴν ἀγριότητα, δικαιότατε Ἁβραάμ. 11 εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Ναί, δυνήσομαι θεάσασθαί σου πᾶσαν τὴν ἀγριότητα ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ μου τοῦ ἐπουρανίου μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν. 12 τότε ὁ θάνατος ἀπεδύσατο πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ὡραιότητα καὶ τὸ κάλλος, καὶ πᾶσαν τὴν δόξαν καὶ τὴν ἡλιόμορφον μορφὴν ἣν περιέκειτο, 13 καὶ περιεβάλετο στολὴν τυραννικὴν, καὶ ἐποίησεν ὄψιν ζοφερὰν καὶ παντοίων θηρίων ἀγριωτέραν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας ἀκαθαρσιωτέραν· 14 καὶ ἐπέδειξεν τῷ Ἁβραὰμ κεφαλὰς δρακόντων πυρίνους ἑπτὰ, καὶ πρόσωπα δεκατέσσαρα, πυρὸς φλογεστάτου καὶ πολλῆς ἀγριότητος, καὶ πρόσωπον σκοτοειδὲς καὶ πρόσωπον ἐχίδνης ζοφωδέστατον καὶ πρόσωπον κρημνοῦ φρικωδεστάτου καὶ πρόσωπον ἀσπίδος ἀγριώτερον καὶ πρόσωπον λέοντος φοβεροῦ καὶ πρόσωπον κεραστοῦ καὶ βασιλίσκου· 15 ἔδειξεν δὲ καὶ πρόσωπον ῥομφαίας πυρίνης καὶ πρόσωπον ξιφηφόρον καὶ πρόσωπον ἀστραπῆς φοβερῶς ἐξαστράπτον καὶ ἦχος βροντῆς φοβερᾶς· 16 ἔδειξεν δὲ καὶ ἕτερον πρόσωπον θαλάσσης ἀγρίας κυματιζούσης καὶ ποταμὸν ἄγριον κοχλάζοντα καὶ δράκοντα τρικέφαλον φοβερὸν καὶ ποτήριον μεμεστωμένον φαρμάκων, 17 καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἔδειξεν αὐτῷ πολλὴν ἀγριότητα καὶ πικρίαν ἀβάστακτον καὶ πᾶσαν νόσον θανατηφόρον ὡς τῆς ὀσμῆς τοῦ θανάτου. 18 καὶ ἐκ τῆς πολλῆς πικρίας καὶ ἀγριότητος ἐτελεύτησαν παῖδες καὶ παιδίσκαι τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ χιλιάδες ἑπτά· 19 καὶ ὁ δίκαιος Ἁβραὰμ ἦλθεν εἰς ὀλιγωρίαν θανάτου ὥστε ἐκλείπειν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ.


18:
1 καὶ ταῦτα οὕτως ἰδὼν ὁ πανίερος Ἁβραὰμ εἶπεν πρὸς τὸν θάνατον· Δέομαί σου, πανώλεθρε θάνατε, κρύψον σου τὴν ἀγριότητα καὶ περιβαλοῦ τὴν ὡραιότητα καὶ μορφὴν ἣν εἲχες τὸ πρότερον. 2 εὐθέως δὲ ὁ θάνατος ἔκρυψεν τὴν ἀγριότητα αὐτοῦ καὶ περιεβάλετο τὴν ὡραιότητα αὐτοῦ ἣν εἶχεν τὸ πρότερον. 3 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς τὸν θάνατον· Τί τοῦτο ἐποίησας, ὅτι ἀπέκτεινας πάντας τοὺς παῖδας καὶ παιδίσκας μου; εἰ ὁ θεὸς ἕνεκεν τούτου σε σήμερον ἀπέστειλεν ὧδε; 4 καὶ ὁ θάνατος εἶπεν· Οὐχί, κύριέ μου Ἁβραάμ, οὐκ ἔστιν καθὼς σὺ λέγεις· ἀλλὰ διά σε ἀπεστάλην ἕως ὧδε. 5 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς τὸν θάνατον· Καὶ πῶς οὗτοι τεθνήκασιν; οὐ κἂν ὁ κύριος εἶπεν; 6 εἶπεν δὲ ὁ θάνατος· Πίστευσον, Ἁβραὰμ δικαιότατε, ὅτι καὶ τοῦτο θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι κἂν καὶ σὺ μετ᾽ αὐτῶν οὐχ ἡρπάγης· ἀλλ᾽ ὅμως λέγει σοι τὴν ἀλήθειαν· 7 καὶ γὰρ εἰ μὴ ἦν ἡ δεξιὰ χεὶρ τοῦ θεοῦ μετά σου ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ σὺ τοῦ βίου τούτου ἀπαλλάξαι εἶχες. 8 ὁ δὲ δίκαιος Ἁβραὰμ εἶπεν· Νῦν ἔγνωκα ἐγὼ ὅτι εἰς ὀλιγωρίαν θανάτου ἦλθον, ὥστε ἐκλείπειν τὸ πνεῦμά μου· 9 ἀλλὰ δέομαί σου, πανώλεθρε θάνατε, ἐπειδὴ καὶ οἱ παῖδες ἀώρως τεθνήκασιν, δεῦρο δεηθῶμεν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν ὅπως ἐπακούσῃ ἡμῶν καὶ ἀναστήσῃ τοὺς ἀώρως τεθνήξαντας διὰ τῆς σῆς ἀγριότητος. 10 καὶ εἶπεν ὁ θάνατος· Ἀμὴν γένοιτο. ἀναστὰς οὖν ὁ Ἁβραὰμ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς προσευχόμενος καὶ ὁ θάνατος μετ᾽ αὐτοῦ, 11 καὶ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς πνεῦμα ζωῆς ἐπὶ τοὺς τελευτήσαντας, καὶ ἀνεζωοποιήθησαν. τότε οὖν ὁ δίκαιος Ἁβραὰμ ἔδωκεν δόξαν τῷ θεῷ.


19:
1 Καὶ ἀνελθὼν ἐν τῷ τρικλίνῳ αὐτοῦ, ἀνέπεσεν· ἐλθὼν δὲ καὶ ὁ θάνατος ἔστη ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 2 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς αὐτόν· Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ ὅτι θέλω ἀναπαύεσθαι ὅτι ἐν ὀλιγωρίᾳ περίκειται τὸ πνεῦμά μου. 3 καὶ ὁ θάνατος εἶπεν· Οὐκ ἀναχωρῶ ἀπό σου ἕως οὗ λάβω τὴν ψυχήν σου. 4 καὶ ὁ Ἁβραὰμ αὐστηρῷ τῷ προσώπῳ καὶ ὀργιλῷ τῷ βλέμματι εἶπεν πρὸς τὸν θάνατον· Τίς ὁ προστάξας σοι ταῦτα λέγειν; σὺ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λέγεις ταῦτα τὰ ῥήματα καυχώμενος, καὶ οὐ μή σοι ἀκολουθήσω, ἕως οὗ ὁ ἀρχιστράτηγος Μιχαὴλ ἔλθῃ πρός με καὶ ἀπέλθω μετ᾽ αὐτοῦ· 5 ἀλλὰ καὶ τοῦτο λέγω σοι, εἰ μὲν θέλεις ἵνα ἀκολουθήσω σοι, δίδαξόν με πάσας σου τὰς μεταμορφώσεις, τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς τῶν δρακόντων τὰς πυρίνας, καὶ τί τὸ πρόσωπον τοῦ κρημνοῦ, καὶ τίς ἡ ῥομφαία ἡ ἀπότομος, καὶ τίς ὁ ποταμὸς ὁ μεγάλα καχλάζων, καὶ τίς ἡ βεβορβορωμένη θάλασσα ἡ ἀγρίως κυματίζουσα· 6 δίδαξόν με καὶ περὶ τῆς βροντῆς τῆς ἀνυποφόρου καὶ τῆς φοβερᾶς ἀστραπῆς καὶ τί τὸ ποτήριον τὸ δυσῶδες τὸ φάρμακα μεμεστωμένον· δίδαξόν με περὶ πάντων. 7 καὶ ὁ θάνατος εἶπεν· Ἄκουσον, δίκαιε Ἁβραάμ, τοὺς ἑπτὰ αἰῶνας ἐγὼ λυμαίνω τὸν κόσμον καὶ πάντας εἰς ᾅδην κατάγω, βασιλεῖς καὶ ἄρχοντας, πλουσίους καὶ πένητας, δούλους καὶ ἐλευθέρους εἰς πυθμένα ᾅδου παραπέμπω· καὶ διὰ τοῦτο ἔδειξά σοι τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς τῶν δρακόντων· 8 τὸ δὲ πρόσωπον τοῦ πυρὸς ἔδειξά σοι, διότι πολλοὶ ὑπὸ πυρὸς κεκαυμένοι τελευτῶσιν καὶ διὰ προσώπου πυρὸς τὸν θάνατον βλέπουσιν· 9 τὸ δὲ πρόσωπον τοῦ κρημνοῦ ἔδειξά σοι διότι πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ ὕψους δένδρων ἢ κρημνῶν φοβερῶν κατερχόμενοι, καὶ ἀνύπαρκτοι γινόμενοι, τελευτῶσιν, καὶ εἰς τύπον κρημνοῦ φοβεροῦ θεωροῦσιν τὸν θάνατον· 10 τὸ δὲ πρόσωπον τῆς ῥομφαίας ἔδειξά σοι, διότι πολλοὶ ἐν πολέμοις ὑπὸ ῥομφαίας ἀναιροῦνται, καὶ θεωροῦσιν ἐν ῥομφαίᾳ τὸν θάνατον· 11 τὸ δὲ πρόσωπον τοῦ μεγάλου ποταμοῦ τοῦ κοχλάζοντος ἔδειξά σοι, διότι πολλοὶ ὑπὸ ἐμβάσεως ὑδάτων πολλῶν ἁρπαζόμενοι καὶ ὑπὸ μεγίστων ποταμῶν ἐπαιρόμενοι ἀποπνίγονται καὶ τελευτῶσιν καὶ ἀώρως τὸν θάνατον βλέπουσιν· 12 τὸ δὲ πρόσωπον τῆς θαλάσσης τῆς ἀγρίας κυματιζούσης ἔδειξά σοι, διότι πολλοὶ ἐν θαλάσσῃ κλυδωνίῳ μεγάλῳ περιπεσόντες ναυάγιοι γεγονότες ὑποβρύχιοι γίνονται θαλάσσιον θάνατον βλέποντες· 13 τὴν δὲ βροντὴν τὴν ἀνυπόφορον καὶ τὴν φοβερὰν ἀστραπὴν ἔδειξά σοι, διότι πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν ὥρᾳ θυμοῦ τυχόντες βροντῆς ἀνυποφόρου καὶ ἀστραπῆς φοβερᾶς ἐλθούσης ἐν ἁρπαγῇ ἀνθρώπων γίνονται καὶ οὕτως τὸν θάνατον βλέπουσιν· 14 ἔδειξά σοι καὶ θηρία ἰόβολα, ἀσπίδας καὶ βασιλίσκους καὶ παρδάλεις καὶ λέοντας καὶ σκύμνους καὶ ἄρκους καὶ ἐχίδνας καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν παντὸς θηρίου πρόσωπον ἔδειξά σοι, δικαιότατε, διότι πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ θηρίων ἀναιροῦνται, 15 ἕτεροι δὲ ὑπὸ ὄφεων ἰοβόλων, {δρακόντων καὶ ἀσπίδων καὶ κεραστῶν καὶ βασιλίσκων} καὶ ἐχίδνης ἀποφυσούμενοι ἐκλείπουσιν· 16 ἔδειξά σοι δὲ καὶ ποτήρια δηλητήρια φάρμακα μεμεστωμένα διότι πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ ἑτέρων ἀνθρώπων φάρμακα ποτισθέντες παρ᾽ εὐθὺς ἀπαλλάσσονται παραλόγως.


20:
1 Εἶπεν δὲ Ἁβραάμ· Δέομαί σου, ἔστιν καὶ παράλογος θάνατος; ἀνάγγειλόν με. 2 λέγει ὁ θάνατος· Ἀμὴν ἀμήν, λέγω σοι ἐν ἀληθείᾳ θεοῦ, ὅτι ἑβδομήκοντα δύο εἰσὶν θάνατοι· καὶ εἷς μὲν θάνατος ὑπάρχει ὁ δίκαιος ὁ ἔχων ὅρον· καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων παρὰ μίαν ὥραν εἰς θάνατον ἔρχονται παραδιδόμενοι τῷ τάφῳ· 3 ἰδοὺ γὰρ ἀνήγγειλά σοι πάντα ὅσα ᾐτήσω· ἄρτι λέγω σοι, δικαιότατε Ἁβραάμ, ἄφησαι πᾶσαν βουλὴν καὶ κατάλιπε τοῦ ἐρωτᾷν τι ἅπαξ· καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι καθὼς ὁ θεὸς καὶ κριτὴς τῶν ἁπάντων προσέταξέν μοι. 4 εἶπεν δὲ Ἁβραὰμ πρὸς τὸν θάνατον· Ἄπελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ ἔτι μικρόν, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν τῇ κλίνῃ μου, ὅτι ἀθυμία πολλή μοι ἐστίν· 5 ἀφ᾽ οὗ γὰρ ἐθεασάμην σε τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, ἡ ἰσχύς μου ἐξέλιπεν, πάντα δὲ τὰ μέλη τῆς σαρκός μου δίκην μολύβδου βάρος μοι φαίνονται, καὶ τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ πολὺ ταλανίζεται. μεταστῆθι ἐν ὀλίγοις· εἶπον γάρ, οὐχ ὑποφέρω θεωρεῖν σου τὸ εἶδος. 6 ἦλθεν δὲ Ἰσαὰκ ὁ υἱὸς αὐτοῦ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ κλαίων· ἦλθεν δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Σάρρα καὶ περιπλάκη τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ὀδυρομένη πικρῶς. 7 ἤλθοσαν καὶ πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ αἱ δοῦλαι καὶ περιεκύκλουν τὴν κλίνην αὐτοῦ ὀδυρόμενοι σφόδρα. ὁ δὲ Ἁβραὰμ ἦλθεν εἰς ὀλιγωρίαν θανάτου· 8 καὶ εἶπεν ὁ θάνατος πρὸς τὸν Ἁβραάμ· Δεῦρο ἄσπασαι τὴν δεξιάν μου· καὶ ἔλθῃ σοι ἱλαρότης καὶ ζωὴ καὶ δύναμις. 9 πεπλάνηκεν γὰρ τὸν Ἁβραὰμ ὁ θάνατος· καὶ ἠσπάσατο τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ εὐθέως ἐκολλᾶτο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ θανάτου· 10 καὶ εὐθέως παρέστη Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος μετὰ πλήθους ἀγγέλων, καὶ ᾖραν τὴν τιμίαν αὐτοῦ ψυχὴν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν ἐν σινδόνι θεοϋφαντῷ· 11 καὶ μυρίσμασι θεοπνεύστοις καὶ ἀρώμασιν ἐκήδευσαν τὸ σῶμα τοῦ δικαίου Ἁβραὰμ ἕως τρίτης ἡμέρας τῆς τελειώσεως αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ τῆς ἐπαγγελίας, ἐν τῇ δρυῒ τῇ Μαμβρῇ, 12 τήν τε τιμίαν αὐτοῦ ψυχὴν ὠψίκευον οἱ ἄγγελοι καὶ ἀνήρχοντο εἰς τὸν οὐρανὸν ψάλλοντες τὸν τρισάγιον ὕμνον τῷ δεσπότῃ τῶν ὅλων θεῷ, καὶ ἔστησαν αὐτὴν εἰς προσκύνησιν τοῦ θεοῦ καὶ πατρός· 13 καὶ δὴ πολλῆς ἀνυμνήσεως καὶ δοξολογίας γενομένης πρὸς κύριον, προσκυνήσαντος δὲ τοῦ Ἁβραάμ, ἦλθεν ἡ ἄχραντος φωνὴ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς λέγουσα οὕτως· 14 Ἄρατε οὖν τὸν φίλον μου τὸν Ἁβραὰμ εἰς τὸν παράδεισον, ἔνθα εἰσὶν αἱ σκηναὶ τῶν δικαίων μου καὶ μοναὶ τῶν ἁγίων μου Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ, ἔνθα οὐκ ἔστιν πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλ᾽ εἰρήνη καὶ ἀγαλλίασις καὶ ζωὴ ἀτελεύτητος. 15 [μεθ᾽ οὗ καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, τοῦ πατριάρχου Ἁβραὰμ τὴν φιλοξενίαν μιμησώμεθα καὶ τὴν ἐνάρετον αὐτοῦ κτησώμεθα πολιτείαν, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς αἰωνίου ζωῆς, δοξάζοντες τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.]


* The Online Critical Pseudepigrapha,
Testament of Abraham Recension A,
Ken M. Penner, David M. Miller, and Ian W. Scott. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2006.


I. Abraham lived the measure of his life, nine hundred and ninety-five years, and having lived all the years of his life in quietness, gentleness, and righteousness, the righteous one was exceeding hospitable; for, pitching his tent in the cross-ways at the oak of Mamre, he received every one, both rich and poor, kings and rulers, the maimed and the helpless, friends and strangers, neighbors and travelers, all alike did the devout, all-holy, righteous, and hospitable Abraham entertain. Even upon him, however, there came the common, inexorable, bitter lot of death, and the uncertain end of life. Therefore the Lord God, summoning his archangel Michael, said to him: Go down, chief-captain [3991] Michael, to Abraham and speak to him concerning his death, that he may set his affairs in order, for I have blessed him as the stars of heaven, and as the sand by the sea-shore, and he is in abundance of long life and many possessions, and is becoming exceeding rich. Beyond all men, moreover, he is righteous in every goodness, hospitable and loving to the end of his life; but do thou, archangel Michael, go to Abraham, my beloved friend, and announce to him his death and assure him thus: Thou shalt at this time depart from this vain world, and shalt quit the body, and go to thine own Lord among the good.

II. And the chief-captain departed from before the face of God, and went down to Abraham to the oak of Mamre, and found the righteous Abraham in the field close by, sitting beside yokes of oxen for ploughing, together with the sons of Masek and other servants, to the number of twelve. And behold the chief-captain came to him, and Abraham, seeing the chief-captain Michael coming from afar, like to a very comely warrior, arose and met him as was his custom, meeting and entertaining all strangers. And the chief-captain saluted him and said: Hail, most honored father, righteous soul chosen of God, true son of the heavenly one. Abraham said to the chief-captain: Hail, most honored warrior, bright as the sun and most beautiful above all the sons of men; thou art welcome; therefore I beseech thy presence, tell me whence the youth of thy age has come; teach me, thy suppliant, whence and from what army and from what journey thy beauty has come hither. The chief-captain said: I, O righteous Abraham, come from the great city. I have been sent by the great king to take the place of a good friend of his, for the king has summoned him. And Abraham said, Come, my Lord, go with me as far as my field. The chief-captain said: I come; and going into the field of the ploughing, they sat down beside the company. And Abraham said to his servants, the sons of Masek: Go ye to the herd of horses, and bring two horses, quiet, and gentle and tame, so that I and this stranger may sit thereon. But the chief-captain said, Nay, my Lord, Abraham, let them not bring horses, for I abstain from ever sitting upon any four-footed beast. Is not my king rich in much merchandise, having power both over men and all kinds of cattle? but I abstain from ever sitting upon any four-footed beast. Let us go, then, O righteous soul, walking lightly until we reach thy house. And Abraham said, Amen, be it so.

III. And as they went on from the field toward his house, beside that way there stood a cypress tree, and by the command of the Lord the tree cried out with a human voice, saying, Holy, holy, holy is the Lord God that calls himself to those that love him; but Abraham hid the mystery, thinking that the chief-captain had not heard the voice of the tree. And coming nigh to the house they sat down in the court, and Isaac seeing the face of the angel said to Sarah his mother, My lady mother, behold, the man sitting with my father Abraham is not a son of the race of those that dwell on the earth. And Isaac ran, and saluted him, and fell at the feet of the Incorporeal, and the Incorporeal blessed him and said, The Lord God will grant thee his promise that he made to thy father Abraham and to his seed, and will also grant thee the precious prayer of thy father and thy mother. Abraham said to Isaac his son, My son Isaac, draw water from the well, and bring it me in the vessel, that we may wash the feet of this stranger, for he is tired, having come to us from off a long journey. And Isaac ran to the well and drew water in the vessel and brought it to them, and Abraham went up and washed the feet of the chief captain Michael, and the heart of Abraham was moved, and he wept over the stranger. And Isaac, seeing his father weeping, wept also, and the chief captain, seeing them weeping, also wept with them, and the tears of the chief captain fell upon the vessel into the water of the basin and became precious stones. And Abraham seeing the marvel, and being astonished, took the stones secretly, and hid the mystery, keeping it by himself in his heart.

IV. And Abraham said to Isaac his son: Go, my beloved son, into the inner chamber of the house and beautify it. Spread for us there two couches, one for me and one for this man that is guest with us this day. Prepare for us there a seat and a candlestick and a table with abundance of every good thing. Beautify the chamber, my son, and spread under us linen and purple and fine linen. Burn there every precious and excellent incense, and bring sweet-smelling plants from the garden and fill our house with them. Kindle seven lamps full of oil, so that we may rejoice, for this man that is our guest this day is more glorious than kings or rulers, and his appearance surpasses all the sons of men. And Isaac prepared all things well, and Abraham taking the archangel Michael went into the chamber, and they both sat down upon the couches, and between them he placed a table with abundance of every good thing. Then the chief captain arose and went out, as if by constraint of his belly to make issue of water, and ascended to heaven in the twinkling of an eye, and stood before the Lord, and said to him: Lord and Master, let thy power know that I am unable to remind that righteous man of his death, for I have not seen upon the earth a man like him, pitiful, hospitable, righteous, truthful, devout, refraining from every evil deed. And now know, Lord, that I cannot remind him of his death. And the Lord said: Go down, chief-captain Michael, to my friend Abraham, and whatever he say to thee, that do thou also, and whatever he eat, eat thou also with him. And I will send my Holy Spirit upon his son Isaac, and will put the remembrance of his death into the heart of Isaac, so that even he in a dream may see the death of his father, and Isaac will relate the dream, and thou shalt interpret it, and he himself will know his end. And the chief-captain said, Lord, all the heavenly spirits are incorporeal, and neither eat nor drink, and this man has set before me a table with abundance of all good things earthly and corruptible. Now, Lord, what shall I do? How shall I escape him, sitting at one table with him? The Lord said: Go down to him, and take no thought for this, for when thou sittest down with him, I will send upon thee a devouring spirit, and it will consume out of thy hands and through thy mouth all that is on the table. Rejoice together with him in everything, only thou shalt interpret well the things of the vision, that Abraham may know the sickle of death and the uncertain end of life, and may make disposal of all his possessions, for I have blessed him above the sand of the sea and as the stars of heaven.

V. Then the chief captain went down to the house of Abraham, and sat down with him at the table, and Isaac served them. And when the supper was ended, Abraham prayed after his custom, and the chief-captain prayed together with him, and each lay down to sleep upon his couch. And Isaac said to his father, Father, I too would fain sleep with you in this chamber, that I also may hear your discourse, for I love to hear the excellence of the conversation of this virtuous man. Abraham said, Nay, my son, but go to thy own chamber and sleep on thy own couch, lest we be troublesome to this man. Then Isaac, having received the prayer from them, and having blessed them, went to his own chamber and lay down upon his couch. But the Lord cast the thought of death into the heart of Isaac as in a dream, and about the third hour of the night Isaac awoke and rose up from his couch, and came running to the chamber where his father was sleeping together with the archangel. Isaac, therefore, on reaching the door cried out, saying, My father Abraham, arise and open to me quickly, that I may enter and hang upon thy neck, and embrace thee before they take thee away from me. Abraham therefore arose and opened to him, and Isaac entered and hung upon his neck, and began to weep with a loud voice. Abraham therefore being moved at heart, also wept with a loud voice, and the chief-captain, seeing them weeping, wept also. Sarah being in her room, heard their weeping, and came running to them, and found them embracing and weeping. And Sarah said with weeping, My Lord Abraham, what is this that ye weep? Tell me, my Lord, has this brother that has been entertained by us this day brought thee tidings of Lot, thy brother's son, that he is dead? is it for this that ye grieve thus? The chief-captain answered and said to her, Nay, my sister Sarah, it is not as thou sayest, but thy son Isaac, methinks, beheld a dream, and came to us weeping, and we seeing him were moved in our hearts and wept.

VI. Then Sarah, hearing the excellence of the conversation of the chief-captain, straightway knew that it was an angel of the Lord that spoke. Sarah therefore signified to Abraham to come out towards the door, and said to him, My Lord Abraham, knowest thou who this man is? Abraham said, I know not. Sarah said, Thou knowest, my Lord, the three men from heaven that were entertained by us in our tent beside the oak of Mamre, when thou didst kill the kid without blemish, and set a table before them. After the flesh had been eaten, the kid rose again, and sucked its mother with great joy. Knowest thou not, my Lord Abraham, that by promise they gave to us Isaac as the fruit of the womb? Of these three holy men this is one. Abraham said, O Sarah, in this thou speakest the truth. Glory and praise from our God and the Father. For late in the evening when I washed his feet in the basin I said in my heart, These are the feet of one of the three men that I washed then; and his tears that fell into the basin then became precious stones. And shaking them out from his lap he gave them to Sarah, saying, If thou believest me not, look now at these. And Sarah receiving them bowed down and saluted and said, Glory be to God that showeth us wonderful things. And now know, my Lord Abraham, that there is among us the revelation of some thing, whether it be evil or good!

VII. And Abraham left Sarah, and went into the chamber, and said to Isaac, Come hither, my beloved son, tell me the truth, what it was thou sawest and what befell thee that thou camest so hastily to us. And Isaac answering began to say, I saw, my Lord, in this night the sun and the moon above my head, surrounding me with its rays and giving me light. As I gazed at this and rejoiced, I saw the heaven opened, and a man bearing light descend from it, shining more than seven suns. And this man like the sun came and took away the sun from my head, and went up into the heavens from whence he came, but I was greatly grieved that he took away the sun from me. After a little, as I was still sorrowing and sore troubled, I saw this man come forth from heaven a second time, and he took away from me the moon also from off my head, and I wept greatly and called upon that man of light, and said, Do not, my Lord, take away my glory from me; pity me and hear me, and if thou takest away the sun from me, then leave the moon to me. He said, Suffer them to be taken up to the king above, for he wishes them there. And he took them away from me, but he left the rays upon me. The chief-captain said, Hear, O righteous Abraham; the sun which thy son saw is thou his father, and the moon likewise is Sarah his mother. The man bearing light who descended from heaven, this is the one sent from God who is to take thy righteous soul from thee. And now know, O most honored Abraham, that at this time thou shalt leave this worldly life, and remove to God. Abraham said to the chief captain O strangest of marvels! and now art thou he that shall take my soul from me? The chief-captain said to him, I am the chief-captain Michael, that stands before the Lord, and I was sent to thee to remind thee of thy death, and then I shall depart to him as I was commanded. Abraham said, Now I know that thou art an angel of the Lord, and wast sent to take my soul, but I will not go with thee; but do thou whatever thou art commanded.

VIII. The chief-captain hearing these words immediately vanished, and ascending into heaven stood before God, and told all that he had seen in the house of Abraham; and the chief-captain said this also to his Lord, Thus says thy friend Abraham, I will not go with thee, but do thou whatever thou art commanded; and now, O Lord Almighty, doth thy glory and immortal kingdom order aught? God said to the chief-captain Michael, Go to my friend Abraham yet once again, and speak to him thus, Thus saith the Lord thy God, he that brought thee into the land of promise, that blessed thee above the sand of the sea and above the stars of heaven, that opened the womb of barrenness of Sarah, and granted thee Isaac as the fruit of the womb in old age, Verily I say unto thee that blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thy seed, and I will give thee all that thou shalt ask from me, for I am the Lord thy God, and besides me there is no other. Tell me why thou hast rebelled against me, and why there is grief in thee, and why thou rebelled against my archangel Michael? Knowest thou not that all who have come from Adam and Eve have died, and that none of the prophets has escaped death? None of those that rule as kings is immortal; none of thy forefathers has escaped the mystery of death. They have all died, they have all departed into Hades, they are all gathered by the sickle of death. But upon thee I have not sent death, I have not suffered any deadly disease to come upon thee, I have not permitted the sickle of death to meet thee, I have not allowed the nets of Hades to enfold thee, I have never wished thee to meet with any evil. But for good comfort I have sent my chief-captain Michael to thee, that thou mayst know thy departure from the world, and set thy house in order, and all that belongs to thee, and bless Isaac thy beloved son. And now know that I have done this not wishing to grieve thee. Wherefore then hast thou said to my chief-captain, I will not go with thee? Wherefore hast thou spoken thus? Knowest thou not that if I give leave to death and he comes upon thee, then I should see whether thou wouldst come or not?

IX. And the chief-captain receiving the exhortations of the Lord went down to Abraham, and seeing him the righteous one fell upon his face to the ground as one dead, and the chief-captain told him all that he had heard from the Most High. Then the holy and just Abraham rising with many tears fell at the feet of the Incorporeal, and besought him, saying, I beseech thee, chief-captain of the hosts above, since thou hast wholly deigned to come thyself to me a sinner and in all things thy unworthy servant, I beseech thee even now, O chief-captain, to carry my word yet again to the Most High, and thou shalt say to him, Thus saith Abraham thy servant, Lord, Lord, in every work and word which I have asked of thee thou hast heard me, and hast fulfilled all my counsel. Now, Lord, I resist not thy power, for I too know that I am not immortal but mortal. Since therefore to thy command all things yield, and fear and tremble at the face of thy power, I also fear, but I ask one request of thee, and now, Lord and Master, hear my prayer, for while still in this body I desire to see all the inhabited earth, and all the creations which thou didst establish by one word, and when I see these, then if I shall depart from life I shall be without sorrow. So the chief-captain went back again, and stood before God, and told him all, saying, Thus saith thy friend Abraham, I desired to behold all the earth in my lifetime before I died. And the Most High hearing this, again commanded the chief-captain Michael, and said to him, Take a cloud of light, and the angels that have power over the chariots, and go down, take the righteous Abraham upon a chariot of the cherubim, and exalt him into the air of heaven that he may behold all the earth.

X. And the archangel Michael went down and took Abraham upon a chariot of the cherubim, and exalted him into the air of heaven, and led him upon the cloud together with sixty angels, and Abraham ascended upon the chariot over all the earth. And Abraham saw the world as it was in that day, some ploughing, others driving wains, in one place men herding flocks, and in another watching them by night, and dancing and playing and harping, in another place men striving and contending at law, elsewhere men weeping and having the dead in remembrance. He saw also the newly-wedded received with honor, and in a word he saw all things that are done in the world, both good and bad. Abraham therefore passing over them saw men bearing swords, wielding in their hands sharpened swords, and Abraham asked the chief-captain, Who are these? The chief-captain said, These are thieves, who intend to commit murder, and to steal and burn and destroy. Abraham said, Lord, Lord, hear my voice, and command that wild beasts may come out of the wood and devour them. And even as he spoke there came wild beasts out of the wood and devoured them. And he saw in another place a man with a woman committing fornication with each other, and said, Lord, Lord, command that the earth may open and swallow them, and straightway the earth was cleft and swallowed them. And he saw in another place men digging through a house, and carrying away other men's possessions, and he said, Lord, Lord, command that fire may come down from heaven and consume them. And even as he spoke, fire came down from heaven and consumed them. And straightway there came a voice from heaven to the chief-captain, saying thus, O chief-captain Michael, command the chariot to stop, and turn Abraham away that he may not see all the earth, for if he behold all that live in wickedness, he will destroy all creation. For behold, Abraham has not sinned, and has no pity on sinners, but I have made the world, and desire not to destroy any one of them, but wait for the death of the sinner, till he be converted and live. But take Abraham up to the first gate of heaven, that he may see there the judgments and recompenses, and repent of the souls of the sinners that he has destroyed.

XI. So Michael turned the chariot and brought Abraham to the east, to the first gate of heaven; and Abraham saw two ways, the one narrow and contracted, the other broad and spacious, and there he saw two gates, the one broad on the broad way, and the other narrow on the narrow way. And outside the two gates there he saw a man sitting upon a gilded throne, and the appearance of that man was terrible, as of the Lord. [3992]And they saw many souls driven by angels and led in through the broad gate, and other souls, few in number, that were taken by the angels through the narrow gate. And when the wonderful one who sat upon the golden throne saw few entering through the narrow gate, and many entering through the broad one, straightway that wonderful one tore the hairs of his head and the sides of his beard, and threw himself on the ground from his throne, weeping and lamenting. But when he saw many souls entering through the narrow gate, then he arose from the ground and sat upon his throne in great joy, rejoicing and exulting. And Abraham asked the chief-captain, My Lord chief-captain, who is this most marvelous man, adorned with such glory, and sometimes he weeps and laments, and sometimes he rejoices and exults? The incorporeal one said: This is the first-created Adam who is in such glory, and he looks upon the world because all are born from him, and when he sees many souls going through the narrow gate, then he arises and sits upon his throne rejoicing and exulting in joy, because this narrow gate is that of the just, that leads to life, and they that enter through it go into Paradise. For this, then, the first-created Adam rejoices, because he sees the souls being saved. But when he sees many souls entering through the broad gate, then he pulls out the hairs of his head, and casts himself on the ground weeping and lamenting bitterly, for the broad gate is that of sinners, which leads to destruction and eternal punishment. And for this the first-formed Adam falls from his throne weeping and lamenting for the destruction of sinners, for they are many that are lost, and they are few that are saved, for in seven thousand there is scarcely found one soul saved, being righteous and undefiled.

XII. While he was yet saying these things to me, behold two angels, fiery in aspect, and pitiless in mind, and severe in look, and they drove on thousands of souls, pitilessly lashing them with fiery thongs. The angel laid hold of one soul, and they drove all the souls in at the broad gate to destruction. So we also went along with the angels, and came within that broad gate, and between the two gates stood a throne terrible of aspect, of terrible crystal, gleaming as fire, and upon it sat a wondrous man bright as the sun, like to the Son of God. Before him stood a table like crystal, all of gold and fine linen, and upon the table there was lying a book, the thickness of it six cubits, and the breadth of it ten cubits, and on the right and left of it stood two angels holding paper and ink and pen. Before the table sat an angel of light, holding in his hand a balance, and on his left sat an angel all fiery, pitiless, and severe, holding in his hand a trumpet, having within it all-consuming fire with which to try the sinners. The wondrous man who sat upon the throne himself judged and sentenced the souls, and the two angels on the right and on the left wrote down, the one on the right the righteousness and the one on the left the wickedness. The one before the table, who held the balance, weighed the souls, and the fiery angel, who held the fire, tried the souls. And Abraham asked the chief-captain Michael, What is this that we behold? And the chief-captain said, These things that thou seest, holy Abraham, are the judgment and recompense. And behold the angel holding the soul in his hand, and he brought it before the judge, and the judge said to one of the angels that served him, Open me this book, and find me the sins of this soul. And opening the book he found its sins and its righteousness equally balanced, and he neither gave it to the tormentors, nor to those that were saved, but set it in the midst.

XIII. And Abraham said, My Lord chief-captain, who is this most wondrous judge? and who are the angels that write down? and who is the angel like the sun, holding the balance? and who is the fiery angel holding the fire? The chief-captain said, "Seest thou, most holy Abraham, the terrible man sitting upon the throne? This is the son of the first created Adam, who is called Abel, whom the wicked Cain killed, and he sits thus to judge all creation, and examines righteous men and sinners. For God has said, I shall not judge you, but every man born of man shall be judged. Therefore he has given to him judgment, to judge the world until his great and glorious coming, and then, O righteous Abraham, is the perfect judgment and recompense, eternal and unchangeable, which no one can alter. For every man has come from the first-created, and therefore they are first judged here by his son, and at the second coming they shall be judged by the twelve tribes of Israel, every breath and every creature. But the third time they shall be judged by the Lord God of all, and then, indeed, the end of that judgment is near, and the sentence terrible, and there is none to deliver. And now by three tribunals the judgment of the world and the recompense is made, and for this reason a matter is not finally confirmed by one or two witnesses, but by three witnesses shall everything be established. The two angels on the right hand and on the left, these are they that write down the sins and the righteousness, the one on the right hand writes down the righteousness, and the one on the left the sins. The angel like the sun, holding the balance in his hand, is the archangel, Dokiel the just weigher, and he weighs the righteousnesses and sins with the righteousness of God. The fiery and pitiless angel, holding the fire in his hand, is the archangel Puruel, who has power over fire, and tries the works of men through fire, and if the fire consume the work of any man, the angel of judgment immediately seizes him, and carries him away to the place of sinners, a most bitter place of punishment. But if the fire approves the work of anyone, and does not seize upon it, that man is justified, and the angel of righteousness takes him and carries him up to be saved in the lot of the just. And thus, most righteous Abraham, all things in all men are tried by fire and the balance."

XIV. And Abraham said to the chief-captain, My Lord the chief-captain, the soul which the angel held in his hand, why was it adjudged to be set in the midst? The chief-captain said, Listen, righteous Abraham. Because the judge found its sins. and its righteousnesses equal, he neither committed it to judgment nor to be saved, until the judge of all shall come. Abraham said to the chief-captain, And what yet is wanting for the soul to be saved? The chief-captain said, If it obtains one righteousness above its sins, it enters into salvation. Abraham said to the chief-captain, Come hither, chief-captain Michael, let us make prayer for this soul, and see whether God will hear us. The chief-captain said, Amen, be it so; and they made prayer and entreaty for the soul, and God heard them, and when they rose up from their prayer they did not see the soul standing there. And Abraham said to the angel, Where is the soul that thou didst hold in the midst? And the angel answered, It has been saved by thy righteous prayer, and behold an angel of light has taken it and carried it up into Paradise. Abraham said, I glorify the name of God, the Most High, and his immeasurable mercy. And Abraham said to the chief-captain, I beseech thee, archangel, hearken to my prayer, and let us yet call upon the Lord, and supplicate his compassion, and entreat his mercy for the souls of the sinners whom I formerly, in my anger, cursed and destroyed, whom the earth devoured, and the wild beasts tore in pieces, and the fire consumed through my words. Now I know that I have sinned before the Lord our God. Come then, O Michael, chief-captain of the hosts above, come, let us call upon God with tears that he may forgive me my sin, and grant them to me. And the chief-captain heard him, and they made entreaty before the Lord, and when they had called upon him for a long space, there came a voice from heaven saying, Abraham, Abraham, I have hearkened to thy voice and thy prayer, and forgive thee thy sin, and those whom thou thinkest that I destroyed I have called up and brought them into life by my exceeding kindness, because for a season I have requited them in judgment, and those whom I destroy living upon earth, I will not requite in death.

XV. And the voice of the Lord said also to the chief-captain Michael, Michael, my servant, turn back Abraham to his house, for behold his end has come nigh, and the measure of his life is fulfilled, that he may set all things in order, and then take him and bring him to me. So the chief-captain, turning the chariot and the cloud, brought Abraham to his house, and going into his chamber he sat upon his couch. And Sarah his wife came and embraced the feet of the Incorporeal, and spoke humbly, saying, I give thee thanks, my Lord, that thou hast brought my Lord Abraham, for behold we thought he had been taken up from us. And his son Isaac also came and fell upon his neck, and in the same way all his men-slaves and women-slaves surrounded Abraham and embraced him, glorifying God. And the Incorporeal one said to them, Hearken, righteous Abraham. Behold thy wife Sarah, behold also thy beloved son Isaac, behold also all thy men-servants and maid-servants round about thee. Make disposition of all that thou hast, for the day has come nigh in which thou shalt depart from the body and go to the Lord once for all. Abraham said, Has the Lord said it, or sayest thou this of thyself? The chief-captain answered, Hearken, righteous Abraham. The Lord has commanded, and I tell it thee. Abraham said, I will not go with thee. The chief-captain, hearing these words, straightway went forth from the presence of Abraham, and went up into the heavens, and stood before God the Most High, and said, Lord Almighty, behold I have hearkened to Thy friend Abraham in all he has said to Thee, and have fulfilled his requests. I have shown to him Thy power, and all the earth and sea that is under heaven. I have shown to him judgment and recompense by means of cloud and chariots, and again he says, I will not go with thee. And the Most High said to the angel, Does my friend Abraham say thus again, I will not go with thee? The archangel said, Lord Almighty, he says thus, and I refrain from laying hands on him, because from the beginning he is Thy friend, and has done all things pleasing in Thy sight. There is no man like him on earth, not even Job the wondrous man, and therefore I refrain from laying hands on him. Command, therefore, Immortal King, what shall be done.

XVI. Then the Most High said, Call me hither Death that is called the shameless countenance and the pitiless look. And Michael the Incorporeal went and said to Death, Come hither; the Lord of creation, the immortal king, calls thee. And Death, hearing this, shivered and trembled, being possessed with great terror, and coming with great fear it stood before the invisible father, shivering, groaning and trembling, awaiting the command of the Lord. Therefore the invisible God said to Death, Come hither, thou bitter and fierce name of the world, hide thy fierceness, cover thy corruption, and cast away thy bitterness from thee, and put on thy beauty and all thy glory, and go down to Abraham my friend, and take him and bring him to me. But now also I tell thee not to terrify him, but bring him with fair speech, for he is my own friend. Having heard this, Death went out from the presence of the Most High, and put on a robe of great brightness, and made his appearance like the sun, and became fair and beautiful above the sons of men, assuming the form of an archangel, having his cheeks flaming with fire, and he departed to Abraham. Now the righteous Abraham went out of his chamber, and sat under the trees of Mamre, holding his chin in his hand, and awaiting the coming of the archangel Michael. And behold, a smell of sweet odor came to him, and a flashing of light, and Abraham turned and saw Death coming towards him in great glory and beauty. And Abraham arose and went to meet him, thinking that it was the chief-captain of God, and Death beholding him saluted him, saying, Rejoice, precious Abraham, righteous soul, true friend of the Most High God, and companion of the holy angels. Abraham said to Death, Hail thou of appearance and form like the sun, most glorious helper, bringer of light, wondrous man, from whence does thy glory come to us, and who art thou, and whence comest thou? Then Death said, Most righteous Abraham, behold I tell thee the truth. I am the bitter lot of death. Abraham said to him, Nay, but thou art the comeliness of the world, thou art the glory and beauty of angels and men, thou art fairer in form than every other, and sayest thou, I am the bitter lot of death, and not rather, I am fairer than every good thing. Death said, I tell thee the truth. What the Lord has named me, that also I tell thee. Abraham said, For what art thou come hither? Death said, For thy holy soul am I come. Then Abraham said, I know what thou meanest, but I will not go with thee; and Death was silent and answered him not a word.

XVII. Then Abraham arose, and went into his house, and Death also accompanied him thither. And Abraham went up into his chamber, and Death went up with him. And Abraham lay down upon his couch, and Death came and sat by his feet. Then Abraham said, Depart, depart from me, for I desire to rest upon my couch. Death said, I will not depart until I take thy spirit from thee. Abraham said to him, By the immortal God I charge thee to tell me the truth. Art thou death? Death said to him, I am Death. I am the destroyer of the world. Abraham said, I beseech thee, since thou art Death, tell me if thou comest thus to all in such fairness and glory and beauty? Death said, Nay, my Lord Abraham, for thy righteousnesses, and the boundless sea of thy hospitality, and the greatness of thy love towards God has become a crown upon my head, and in beauty and great peace and gentleness I approach the righteous, but to sinners I come in great corruption and fierceness and the greatest bitterness and with fierce and pitiless look. Abraham said, I beseech thee, hearken to me, and show me thy fierceness and all thy corruption and bitterness. And Death said, Thou canst not behold my fierceness, most righteous Abraham. Abraham said, Yes, I shall be able to behold all thy fierceness by means of the name of the living God, for the might of my God that is in heaven is with me. Then Death put off all his comeliness and beauty, and all his glory and the form like the sun with which he was clothed, and put upon himself a tyrant's robe, and made his appearance gloomy and fiercer than all kind of wild beasts, and more unclean than all uncleanness. And he showed to Abraham seven fiery heads of serpents and fourteen faces, (one) of flaming fire and of great fierceness, and a face of darkness, and a most gloomy face of a viper, and a face of a most terrible precipice, and a face fiercer than an asp, and a face of a terrible lion, and a face of a cerastes and basilisk. He showed him also a face of a fiery scimitar, and a sword-bearing face, and a face of lightning, lightening terribly, and a noise of dreadful thunder. He showed him also another face of a fierce stormy sea, and a fierce rushing river, and a terrible three-headed serpent, and a cup mingled with poisons, and in short he showed to him great fierceness and unendurable bitterness, and every mortal disease as of the odor of Death. And from the great bitterness and fierceness there died servants and maid-servants in number about seven thousand, and the righteous Abraham came into indifference of death so that his spirit failed him.

XVIII. And the all-holy Abraham, seeing these things thus, said to Death, I beseech thee, all-destroying Death, hide thy fierceness, and put on thy beauty and the shape which thou hadst before. And straightway Death hid his fierceness, and put on his beauty which he had before. And Abraham said to Death, Why hast thou done this, that thou hast slain all my servants and maidservants? Has God sent thee hither for this end this day? Death said, Nay, my Lord Abraham, it is not as thou sayest, but on thy account was I sent hither. Abraham said to Death, How then have these died? Has the Lord not spoken it? Death said, Believe thou, most righteous Abraham, that this also is wonderful, that thou also wast not taken away with them. Nevertheless I tell thee the truth, for if the right hand of God had not been with thee at that time, thou also wouldst have had to depart from this life. The righteous Abraham said, Now I know that I have come into indifference of death, so that my spirit fails, but I beseech thee, all-destroying Death, since my servants have died before their time, come let us pray to the Lord our God that he may hear us and raise up those who died by thy fierceness before their time. And Death said, Amen, be it so. Therefore Abraham arose and fell upon the face of the ground in prayer, and Death together with him, and the Lord sent a spirit of life upon those that were dead and they were made alive again. Then the righteous Abraham gave glory to God.


XIX. And going up into his chamber he lay down, and Death came and stood before him. And Abraham said to him, Depart from me, for I desire to rest, because my spirit is in indifference. Death said, I will not depart from thee until I take thy soul. And Abraham with an austere countenance and angry look said to Death, Who has ordered thee to say this? Thou sayest these words of thyself boastfully, and I will not go with thee until the chief-captain Michael come to me, and I shall go with him. But this also I tell thee, if thou desirest that I shall accompany thee, explain to me all thy changes, the seven fiery heads of serpents and what the face of the precipice is, and what the sharp sword, and what the loud-roaring river, and what the tempestuous sea that rages so fiercely. Teach me also the unendurable thunder, and the terrible lightning, and the evil-smelling cup mingled with poisons. Teach me concerning all these. And Death answered, Listen, righteous Abraham. For seven ages I destroy the world and lead all down to Hades, kings and rulers, rich and poor, slaves and free men, I convoy to the bottom of Hades, and for this I showed thee the seven heads of serpents. The face of fire I showed thee because many die consumed by fire, and behold death through a face of fire. The face of the precipice I showed thee, because many men die descending from the tops of trees or terrible precipices and losing their life, and see death in the shape of a terrible precipice. The face of the sword I showed thee because many are slain in wars by the sword, and see death as a sword. The face of the great rushing river I showed thee because many are drowned and perish snatched away by the crossing of many waters and carried off by great rivers, and see death before their time. The face of the angry raging sea I showed thee because many in the sea falling into great surges and becoming shipwrecked are swallowed up and behold death as the sea. The unendurable thunder and the terrible lightning I showed thee because many men in the moment of anger meet with unendurable thunder and terrible lightning coming to seize upon men, and see death thus. I showed thee also the poisonous wild beasts, asps and basilisks, leopards and lions and lions' whelps, bears and vipers, and in short the face of every wild beast I showed thee, most righteous one, because many men are destroyed by wild beasts, and others by poisonous snakes, serpents and asps and cerastes and basilisks and vipers, breathe out their life and die. I showed thee also the destroying cups mingled with poison, because many men being given poison to drink by other men straightway depart unexpectedly.

XX. Abraham said, I beseech thee, is there also an unexpected death? Tell me. Death said, Verily, verily, I tell thee in the truth of God that there are seventy-two deaths. One is the just death, buying its fixed time, and many men in one hour enter into death being given over to the grave. Behold, I have told thee all that thou hast asked, now I tell thee, most righteous Abraham, to dismiss all counsel, and cease from asking anything once for all, and come, go with me, as the God and judge of all has commanded me. Abraham said to Death, Depart from me yet a little, that I may rest on my couch, for I am very faint at heart, for since I have seen thee with my eyes my strength has failed me, all the limbs of my flesh seem to me a weight as of lead, and my spirit is distressed exceedingly. Depart for a little; for I have said I cannot bear to see thy shape. Then Isaac his son came and fell upon his breast weeping, and his wife Sarah came and embraced his feet, lamenting bitterly. There came also his men slaves and women slaves and surrounded his couch, lamenting greatly. And Abraham came into indifference of death, and Death said to Abraham, Come, take my right hand, and may cheerfulness and life and strength come to thee. For Death deceived Abraham, and he took his right hand, and straightway his soul adhered to the hand of Death. And immediately the archangel Michael came with a multitude of angels and took up his precious soul in his hands in a divinely woven linen cloth, and they tended the body of the just Abraham with divine ointments and perfumes until the third day after his death, and buried him in the land of promise, the oak of Mamre, but the angels received his precious soul, and ascended into heaven, singing the hymn of "thrice holy" to the Lord the God of all, and they set it there to worship the God and Father. And after great praise and glory had been given to the Lord, and Abraham bowed down to worship, there came the undefiled voice of the God and Father saying thus, Take therefore my friend Abraham into Paradise, where are the tabernacles of my righteous ones, and the abodes of my saints Isaac and Jacob in his bosom, where there is no trouble, nor grief, nor sighing, but peace and rejoicing and life unending. (And let us, too, my beloved brethren, imitate the hospitality of the patriarch Abraham, and attain to his virtuous way of life, that we may be thought worthy of the life eternal, glorifying the Father, Son and Holy Ghost; to whom be glory and power forever. Amen.).

Footnotes

[3991] Literally Commander-in-chief, or Chief-General. [3992] Two mss. read, "Of our Lord Jesus Christ."

* The Testament of Abraham Version I,
Translated by W. A. Craigie, M.A., B.A. (Oxon.),
Text edited by Rev. Alexander Roberts and James Donaldson
and first published by T&T Clark in Edinburgh in 1867.

No comments: