Sunday, February 19, 2012

F. F. Bruce on “are one” /

Ο F. F. Bruce περί του “ἕν ἐσμεν”“ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν”

 —Ιωάννης / John 10:30.


Ο Υιός είναι τόσο πρόθυμος να ανταποκριθεί στον Πατέρα ώστε είναι ένα με αυτόν ως προς τον νου, τον σκοπό, τη δράση.

* F. F. Bruce,

Gospel of John
,


William B. Eerdmans Publishing Company, 1994/11983,
p./σ. 233.

No comments: