Monday, April 2, 2012

Ο Γεννάδιος (Γεώργιος) Σχολάριος
περί της τιμωρίας
όσων επιμένουν να έχουν
διαφορετική άποψη από την Εκκλησία /

Gennadius (Georgios) Scholarios
concerning the punishments
inflicted on those with different opinions
from the Church
Σὺ μὲν οὖν, ἀνδρῶν καὶ ἀρχόντων γενναιότατε καὶ εὐσεβέστατε, ἐμοὶ πειθόμενος, χάριτας μὲν ἔχε Χριστῷ τοῦ γεγενημένου· πολλοί σοι γὰρ ἐκεῖθεν στέφανοι πλέκονται· εἰ δέ τινα ἄλλον φωράσεις ἀληθῶς ὁμολογουμένως τὰ αὐτὰ τῷ Ἰουβεναλίῳ νοσοῦντα καὶ τῆς μὲν ἀληθοῦς πίστεως ἀφιστῶντα τοὺς χρωμένους αὐτῷ, ἐπὶ δὲ τὴν τῶν δαιμόνων ἀπάτην, ἣν ὁ Θεὸς δι’ ἑαυτοῦ καὶ τῆς ἀρίστης ἐκείνης οἰκονομίας κατήργησεν, ἕλκοντα, μετὰ δευτέραν καὶ τρίτην παραίνεσιν ῥάβδιζε, εἷργε, εἶτα γλῶσσαν ἀφαίρει, εἶτα χεῖρα ἀπότεμνε, κἂν καὶ οὕτω μένῃ κακός, θαλάττης πέμπε βυθῷ. Φημὶ δὲ μετὰ τρίτην καὶ δευτέραν παραίνεσιν, „μήποτε δῷ αὐτοῖς, φησὶν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, μετάνοιαν πρὸς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, καὶ ἀνανήψωσιν ἀπὸ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος.“ Τοῦτο δὲ πολλοῖς συμβαίνειν εἰκός, εἰ καὶ τῷ Ἰουβεναλίῳ ἀδύνατον ἦν μετάνοιαν συμβαίνειν ποτέ. Ἡ γὰρ ἀναίσχυντος ἐκείνου καὶ φορτικὴ κατὰ τῆς εὐσεβείας μανία τῶν δαιμόνων ἦν ὁμολογουμένως φενάκη καὶ φρενοβλάβεια, οἳ κοῦφον εὑρόντες καὶ πρὸς τὴν πλάνην ὑπ’ ἀμαθίας τε ἅμα καὶ πονηρίας ἐπιρρεπῆ ἐξεβάκχευσαν ὁμολογουμένως τὸν δείλαιον καὶ κατὰ τῆς αὐτοῦ σωτηρίας ἐξέστησαν καὶ ἐξέμηναν. Διὸ καὶ πολλάκις καὶ παρὰ πολλῶν οὐ δὶς οὐδὲ τρὶς μόνον παραινεθεὶς τῇ μὲν Ἐκκλησίᾳ παραιτητέος ἦν ὡς ἐξεστραμμένος, τοῖς δὲ κοσμικοῖς ἄρχουσι ταῖς ἐσχάταις τιμωρίαις ὑπέκειτο, εἰ καὶ μήτε ἡ Ἐκκλησία, μήτε οἱ ἄρχοντες τὸ δέον ἅπαν ἐποίουν, ἀλλὰ τῷ ξίφει τοῦ καταράτου κτεινομένων τῶν ἀνθρωπίνων, φεῦ, ὠλιγώρουν ψυχῶν.


Ὁ Γεννάδιος τῷ φρονιμωτάτῳ καὶ εὐσεβεῖ ἄρχοντι κυρῷ Μανουὴλ Ῥαοὺλ τῷ Οἰσῇ.
Επιστολή Γεωργίου Σχολάριου (μετά το 1450) /
Epistulae Georgii Scholarii (post 1450).

Source: / Πηγή:
M. Jugie, L. Petit, and X.A. Siderides,
Oeuvres complètes de Georges (Gennadios) Scholarios.
Paris: Maison de la bonne presse, 1935,
vol./τόμ. 4, epist./επιστ. 2, p./σ. 488.


2 comments:

Anonymous said...

Αγαπητέ φίλε, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα!
Εφόσον διάβασες την επιστολή, ξέρεις καλά ότι καμία τέτοια τύχη δεν περίμενε όποιον απλά "σκεφτόταν διαφορετικά"!!!

Διότι όταν ο Σχολάριος ήταν δικαστής, ο Iουβενάλιος "σκεφτόταν" με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κι όμως δεν έπαθε το παραμικρό.
Εδώ οι αποδείξεις από την ίδια ακριβώς επιστολή που λογόκρινες:

http://www.oodegr.com/neopaganismos/sykofanties/sxolarios_ioubenalios_1.htm#t4


Επίσης, εφόσον διάβασες την επιστολή, γνωρίζεις καλά ότι το θέμα της αφορούσε όχι κάποιον που απλά "σκεφτόταν διαφορετικά", αλλά τον Ιουβενάλιο, ένοχο για απάτες, ληστείες, ιεροσυλίες, τυμβωρυχίες και φόνους:

http://www.oodegr.com/neopaganismos/sykofanties/sxolarios_ioubenalios_1.htm#t1

Διάβασες την επιστολή, και λογόκρινες το κυριότερο τμήμα της, τα εγκλήματα της συμμορίας του Ιουβενάλιου;;!!

Δηλαδή, εξομειώνεσαι ως προς την τακτική με τους νεοπαγανιστές του Δαυλού;;!!

http://www.oodegr.com/neopaganismos/sykofanties/sxolarios_ioubenalios_1.htm#t2

Κρίμα, και πάλι κρίμα... Αυτή είναι η κατάντια του διαδικτύου.
Ελπίζω η τάση σου για λογοκρισία, να μην λογοκρίνει και το μήνυμα μου. Και βεβαίως ελπίζω να διορθώσεις το άρθρο σου δείχνοντας στους αναγνώστες σου πια ήταν η πραγματικότητα για την υπόθεση που αναφέρεις...

digiSapientia said...

Φίλε, παραθέτω την πηγή για όποιον θέλει να ερευνήσει περαιτέρω.

Δεν έχω καμία διάθεση να λογοκρίνω ούτε τις πηγές ούτε τους αναγνώστες μου.

Ούτε φυσικά συμφωνώ με την μακραίωνη χάλκευση της χριστιανικής ιστορίας.

Ευχαριστώ για το σχόλιο.