Tuesday, November 6, 2012

Η Αγία Επιστολή:
Ένα ακραιφνώς χιλιετιστικό κείμενο-μύθος
που ανέθρεψε γενιές Ελληνορθοδόξων
με τρόμο /

The Aghia Epistoli ("Sacred Epistle"):
A purely milleniaristic document-fable
that has raised up generations of Greek Orthodox
with fright
Εκδ. Παπαδημητρίου (2006),
εδώ
.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η επιστολή αύτη ευρέθη εις την αγίαν πόλιν της Ιερουσαλήμ, εις το χωρίον Γεθσημανή, επί του τάφου της υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας.

Θεού θέα, θείον θαύμα.

Διήγησις του μεγάλου και φρικτού μυστηρίου, ό εγένετο εις την αγίαν πόλιν της Ιερουσαλήμ εις την εκκλησίαν Σιών. Λίθος έπεσεν από τον ουρανόν και αυτός ο λίθος ήτο μικρός, και κανείς δεν ηδύνατο να τον σαλεύση.

Ακούσατε δε, ευλογημένοι χριστιανοί, πώς εξήλθεν από τον ουρανόν αυτός ο λίθος.

Ήτο ημέρα Τετάρτη, και εντός αυτού είχεν ο λίθος αυτός γράμματα θεϊκά και ουδείς ηδύνατο να τον σαλεύση.

Τότε ο αγιώτατος Πατριάρχης των Ιεροσολύμων Ιωαννίκιος εσύναξεν όλους τους αρχιερείς και ιερείς και άπαντας τους Χριστιανούς και έκαμαν δέησιν προς τον Θεόν επί τρία ημερόνυκτα γονυκλιτώς και με θερμά δάκρυα παρακαλούντες τον Παντοδύναμον Κύριον· και ηκούσθη φωνή εκ του ουρανού λέγουσα: Επάρατέ την αυτήν την πέτραν και ίδετε τα γεγραμμένα θεϊκά λόγια.» Τότε ο αγιώτατος Πατριάρχης ερράγισε την πέτραν, και εύρεν εντός αυτής αυτά τα γεγραμμένα άγια λόγια άτινα έλεγον ούτως.

Όσοι επίστευσαν τω αγίω ονόματί μου και έγειναν χριστιανοί, πέμπω αυτήν την αγίαν μου επιστολήν. Εις τον κόσμον αυτού άφησα το Ευαγγέλιόν μου και τα βιβλία της εκκλησίας μου, δια να σας διδάσκουν νύκτα και ημέραν δια να φυλάξετε τας εντολάς μου, και σείς ως ανόητοι τας καταπατείτε. Δια τούτο θέλω αποστρέψει το πρόσωπόν μου από σας και δεν θέλω σας λυπηθή πλέον.

Εγώ σας έστειλα βάρβαρα έθνη και σας εμαστίγωσαν και σας επήραν και τον βίον σας, και σείς δεν εμετανοήσατε δια να σας λυπηθώ και να σας λυτρώσω.

Ίδετε και στοχασθήτε άνθρωποι μικροί και μεγάλοι ότι, εάν δεν φυλάξητε την αγίαν μου Κυριακήν όπου εις αυτήν ανεστήθην, θέλω ανοίξη τους καταρράκτας του ουρανού και βρέξω αίμα με φωτίαν να σας κατακαύσω. Αφρόντιστοι! δεν στοχάζεσθε, ότι την αγίαν μου Κυριακήν, ανέστησα τον πρωτόπλαστον Αδάμ μαζή με την Εύαν και τους έβαλα εις τον Παράδεισον από τον κατηραμένον τόπον της Κολάσεως, όπου τόσους αιώνας ήτον κλεισμένοι και εχάρισα τον Παράδεισον εις αυτούς και εις εσάς, δια να ευφραίνεσθε αιωνίως μετ’ εμού εις την βασιλείαν μου. Και σεις, αφρονέστατοι και ανόητοι και φθονεροί, με τι καρδίαν αυτήν την αγίαν ημέραν την καταπατείτε με τα παμμίαρα έργα σας; Στοχασθήτε, αφρονέστατοι, ότι θέλω κλείση τον ουρανόν να μη βρέξη πλέον, και την γην να μην βλαστήση χορτάρι ούτε γεννήματα, ώστε να σπείρετε και να μη θερίζετε, διότι διάγετε προς με κακώς και διεστραμμένως. Και εγώ θέλω φερθή προς υμάς με οργήν, θυμόν και αγανάκτησιν. «Ο ουρανός και η γη παρελεύσεται, οι δε λόγοι μου ού μη παρέλθωσιν». Εγώ σας έστειλα σημεία, χειμώνας κακούς και χιόνας, ακρίδας, ανέμους και αστραπάς φοβεράς, θανατικά, λοιμούς, σεισμούς φοβερούς, και σεις ως λίθοι αναίσθητοι δεν μετανοήσατε, ίνα εις πίστην έλθη η φθονερά σας καρδία και ν' αφήσετε τα κακά σας θελήματα.

Την αγίαν Κυριακήν και τας μεγάλας μου εορτάς τας καταπατείτε με τα πονηρά έργα σας, υιοί διαβόλου και κληρονόμοι της αιωνίου κολάσεως και όχι της βασιλείας μου. Καταπατείτε τα θεία μου προστάγματα, το θείον μου Ευαγγέλιον, και την αγίαν μου εκκλησίαν· εγώ ηυλόγησα την γην να δώση σίτον, οίνον, έλαιον και παν αγαθόν, και εχορτάσατε, και επροκόψατε και σεις εστάθητε όλοι διάβολοι και αχάριστοι ωσάν τον Ιούδαν σιμά εις εμέ, από τα κακά σας έργα, και τας ανομίας σας τας παρανόμους. Εβουλήθην όμως να σας αφανίσω αλλά δια τας παρακλήσεις της αγίας και υπεραγίας Μητρός μου, και πάντων των αγίων μου σας ευσπλαχνίσθηκα, δια πρεσβειών της πανταχράντου Μητρός και των αγίων Αποστόλων και προφητών και μαρτύρων και οσίων, και δικαίων, δεν σας ετιμώρησα κατά τας βδελυράς πράξεις σας. Τι αγαθόν επράξατε δια να αρέσητε της βασιλείας μου; Πτωχούς, ορφανούς, χήρας και παιδιά ανήλικα όπου φωνάζουν οπίσω σας δεν εχορτάσατε ούτε εκυβερνήσατε δια να λυπηθώ εγώ και συγχωρήσω τας αμαρτίας σας.

Δεν βλέπετε τα αλλόφυλα έθνη, όπου νόμον δεν έχουν και νόμον πράττουν; Εγώ σας έδωκα αρχιερείς και ιερείς, δίδων αυτοίς εξουσίαν του δεσμείν και λύειν. Δεν βλέπετε, αναίσθητοι, τι μέγα μυστήριον είναι ο αφορισμός; όποιος σταθή αφωρισμένος δεν δύναται το σώμα του να λύση η γη, ούτε η ψυχή του έχει ανάπαυσιν εις το αιώνιον πυρ της κολάσεως, έως ου να τον συγχωρήση ο ιερεύς όπου τον αφώρισεν. Αν ευρίσκεται αποθαμμένος, πρέπει να του δώση ο αρχιερεύς την συγχώρησιν· και ούτω δύναται να λυθή το σώμα του και ευρεθή συγχωρημένος εις τον αιώνα τον μέλλοντα. Ενώ σας έδωσα άγιον νόμον δια μέσου του προφήτου Μωϋσέως επάνω εις το όρος Σινά, και εις τους έσχατους καιρούς ήλθον και εσαρκώθην εις την γην εκ της αγίας μητρός μου και αειπαρθένου Μαρίας, και τον παλαιόν νόμον πληρώσας, άφησα προς υμάς το ιερόν Ευαγγέλιόν μου, το οποίον είναι η Καινή Διαθήκη μου. Τα όσα έκαμα δια σας το ανθρώπινον γένος, σεις όλα τα κατεπατήσατε με τας κατηραμένας βλασφημίας σας, βλασφημούντες και καταπατούντες τον σταυρόν μου και τα φρικτά πάθη, άτινα υπέφερα δια την ιδικήν σας αγάπην επάνω εις τον του Κρανίου τόπον, προσέτι υπέφερα εμπτυσμούς, και κολαφισμούς· δια σας ερραπίσθην, δια σας εφόρεσα την κόκκινην χλαμίδα την οποίαν μοι εφόρεσαν δι’ εμπαιγμόν και εβάσταξα τον κάλαμον εις τας χείρας, και με τόσους εμπτυσμούς και ονειδισμούς ωνομάσθην ψευδής βασιλεύς των Ιουδαίων, δια την ιδικήν σας σωτηρίαν.

Δια σας εβάσταξα τον σταυρόν εις τους ώμους μου και εσύρθην εις τον του Κρανίου τόπον, δια σας ετελείωσα την ζωήν επάνω εις τον σταυρόν με τόσας πληγάς, χύνων το πανάγιον αίμα μου δια να ξεπλύνω τας αμαρτίας σας, και δια να σας χαρίσω την ουράνιον βασιλείαν μου, όπου είσθε εξωρισμένοι δια την παράβασιν του πρωτοπλάστου Αδάμ. Δια σας εφόρεσα τον ακάνθινον στέφανον, κατατρυπών την αγίαν κορυφήν μου, δια να σας στεφανώσω και να κάμω διαδόχους της βασιλείας μου. Δια σας ηνοίχθη η αγία μου πλευρά υφ’ ενός των στρατιωτών, και εξήλθεν αίμα και νερόν, δια να δείξω ότι το νερόν είναι το βάπτισμα και το αίμα είναι η αγία μου κοινωνία, όπου χωρίς αυτά τα δύο μυστήρια δεν δύναται να ίδη τις την βασιλείαν του πατρός μου του επουρανίου.

Αλλά σεις δι’ ανταμοιβήν των θείων μου ευεργεσιών, υβρίζετε και καταπατείτε τον σταυρόν και τα πάθη μου.

Ίδετε άνθρωποι, και στοχασθήτε εκ των βιβλίων της Εκκλησίας μου, ότι την αγίαν μου Κυριακήν, την οποίαν καταπατείτε με τα άνομα έργα σας, εις αυτήν την αγίαν ημέραν μέλλω να τελειώσω την δευτέραν μου παρουσίαν και να τελειώσω τον κόσμον, ν’ αποδώσω του καθ’ ενός κατά τα έργα όπου έπραξε. Και όσοι εβάσταξαν τας εντολάς μου και εποίησαν τα προστάγματά μου θέλουν λάμψη ώσπερ τον ήλιον, και θ' ακούσουν την μακαρίαν εκείνην φωνήν, το, «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου·» και οι αμαρτωλοί θ’ ακούσουν την φρικτήν μου απόφασιν «Πορεύεσθε οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού· Πορεύεσθε εις το πυρ το αιώνιον, εις το σκότος το εξώτερον, εις την γέενναν του πυρός μαζή με τον πατέρα σας τον διάβολον. Δι’ αυτόν εδουλεύετε, δι’ αυτόν εκοπιάζατε εις την ζωήν σας, και αυτόν απολαύετε.»

Υπάγετε καταλαληταί, υπάγετε καταδόται, υπάγετε επίορκοι, όπου δι’ ολίγον χάρισμα, ή και από πάθος κινούμενοι ομνύετε παρανόμως το Ευαγγέλιόν μου και καταστρέφετε τον πλησίον σας με την ψευδή μαρτυρίαν σας, όπου πολλάκις επήρατε αθώους εις τον λαιμόν σας, και εξολοθρεύσατε παιδία και οικογενείας, και τους εχαλάσατε από τας όψεις της φύσεως δια το πείσμα σας, δια τα τέλη σας, και δια τον παράνομον φθόνον σας.

Υπάγετε τώρα να κατακαίεται ο λάρυγγάς σας από φωτίαν άσβεστον εις τον αιώνα τον άπαντα, μαζή με τον πατέρα σας τον διάβολον.

Υπάγετε αντίδικοι, οίτινες δεν εφροντίσατε δια να αρέσητε εις εμένα όπου σας έπλασα και σας έδωκα τα ομμάτια και τα επίγεια αγαθά μου να χαίρεσθε, αλλά εφροντίσατε του πατρός σας του διαβόλου, διο και τα έργα του εποιήσατε. Υπάγετε αχάριστοι και αχόρταστοι όπου δια Θεόν την κοιλίαν σας προσκυνάτε και λατρεύετε, μη βαστώντες τας τεσσαρακοστάς, αλλά καταλύετε κρέας και οψάριον, μη βαστώντες τας τετάρτας και τας παρασκευάς, αλλά καταλύετε και κρέας και οψάριον, και είτι άλλο σας εδίδασκεν ο διάβολος δια να τον αρέσητε. Δεν στοχάζεσθε, ότι την Τετάρτην παρεδόθην εις τας χείρας των Ιουδαίων δια την σωτηρίαν σας και την αγίαν ημέραν της Παρασκευής ετελείωσα την ζωήν μου επάνω εις το ξύλον του Σταυρού χύνων το αίμα μου δια να σας ξεπλύνω από τον βόρβορον της αμαρτίας, και να σας χαρίσω την βασιλείαν μου, όπου δια σας εσταυρώθηκα; Και σείς εις αυτήν την αγίαν ημέραν της Παρασκευής καταλύετε και κρέας και οψάριον, ωσάν χοίροι άγριοι, και όχι ωσάν άνθρωποι χριστιανοί. Ιδέτε και στοχασθήτε από τα βιβλία της Εκκλησίας μου ότι την ημέρα της Παρασκευής όπου εσταυρώθην, όλη η οικουμένη γνωρίζουσά με δια ποιητήν και πλάστην ετρόμαξεν, ο ήλιος εσκοτίσθη, η γη εσείσθη, το καταπέτασμα του ναού εις το μέσον εσχίσθη, τα μνημεία ηνεώχθησαν, οι νεκροί εσηκώθησαν από τα μνημεία, γνωρίζοντές με δια Θεόν και σωτήρα του κόσμου.

Και σεις εις αυτήν την αγίαν ημέραν πράττετε τα άνομα έργα σας. Κατηραμένος, και αφωρισμένος, και ασυγχώρητος ο λάρυγκας, όπου καταλύει την τετάρτην και την παρασκευήν κρέας και οψάριον χωρίς σωματικής ασθενείας. Στοχασθήτε ότι θέλω ανοίξη τους καταρράκτας του ουρανού, να βρέξω νερό κοχλάτο εις τας δέκα Φεβρουαρίου και κανείς δεν θα ηξεύρη, και θέλω βρέξη εις τας 8 Απριλίου αίμα και πυρ να σας κατακαύσω τας αμπέλους σας και τα χωράφια και τα χόρτα, και θέλω ρίψη θηρία πτερωτά και ανήμερα να σας καταφάγουν, και να φωνάζετε ο είς εις τον άλλον, «έβγατε σείς οι αποθαμμένοι να έμβωμεν ημείς οι ζωντανοί, διότι δεν ημπορούμεν πλέον να υποφέρωμεν την οργήν του παντοκράτορος Θεού και τον θυμόν του». Και πάλιν λέγω θα πέμψω σκότος, αστραπάς και βροντάς, να σας κατακαύσω και να μη λυπηθώ. Αλλοίμονον εις σας τι απολογίαν έχετε να με δώσετε την ημέραν της κρίσεως. Την ώραν εκείνην, θέλει τρέμει ο ουρανός και η γη· αλλοίμονον εις εκείνους όπου έπραξαν του διαβόλου τα έργα. Ίδετε άνθρωποι, να απέχητε από τας αμαρτίας, από την υπερηφάνειαν, τον φθόνον, την πονηρίαν, την μοιχείαν, την κλοπήν, που κλέπτετε ο ένας τον άλλον. Εάν αυτά δεν αφήσετε, θέλετε ιδεί τα φοβερά μου σημεία και θα τρομάξητε από την οργήν μου, όπου ο ουρανός θέλει τρέμει και η γη θα σείεται, ο ήλιος θα σβύση, η σελήνη και τα άστρα θα πέσουν, η θάλασσα θα βρωμήση, τα πηγάδια θα ξηραθούν, και σεις θα τρέμητε ως τα φύλλα του δένδρου, και ανάπαυσιν ποσώς θα μην έχητε. Αλλοίμονον εις εκείνους όπου βλασφημούν το όνομά μου με την βρωμεράν των γλώσσαν καταπατούντες τον Σταυρόν. Θέλουν ιδεί τον Σταυρόν την ημέραν της κρίσεως να έρχεται μετά των ουρανίων ταγμάτων επί των νεφελών του ουρανού μετά δόξης και να τρομάξουν από τον φόβον τους. Τότε θέλει τους σύρει ο ποταμός ο πύρινος, εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Αλλοίμονον εις εκείνον τον ιερέα όπου δεν διδάσκει κάθε Κυριακήν τον λόγον του Ευαγγελίου, θέλει δώσει φρικτήν απολογίαν δια το ποίμνιόν του την ημέραν της κρίσεως του κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Σωτήρος ημών Θεού. Και πάλιν λέγω δια την αγίαν επιστολήν, ότι δεν εγράφη από χέρι ανθρώπου, αλλ’ από τον πατέρα μου τον επουράνιον. Και όποιος άνθρωπος ευρεθή να φλυαρήση δια την αγίαν μου επιστολήν και να είπη ότι είναι από χέρι ανθρώπου να είναι επικατάρατος, και η ψυχή του να ήναι μετά του Ιούδα του προδότου, και κληρονομήση το ανάθεμα Σοδόμων και Γομόρων και βασανίζεται εις το πυρ το αιώνιον, το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού. Και πάλιν λέγω, ότι όποιος δεν δεχθή την αγίαν μου επιστολήν με όλην του την καρδίαν, να κληρονομήση την γέεναν του πυρός την άσβεστον, επειδή δεν επίστευσεν εις την επιστολήν του ποιητού του ουρανού και της γης, αλλ’ είπεν ότι δεν είναι γεγραμμένη από τον πατέρα μου. Και πάλιν λέγω ότι όποιος υβρίζει τον ιερέα του Θεού του Υψίστου, και δεν τον αγαπά και δεν τον ευλαβείται ως πανάγιον του Θεού υπηρέτην, όπου το άγιον πνεύμα κατέβη εις την κεφαλήν του, θέλει δώσει μεγάλην απολογίαν του Θεού εις την ώραν της κρίσεως.

Ευλογημένος να ήναι εκείνος ο Χριστιανός και από τον Πατέρα μου όπου πάρη την αγίαν μου επιστολήν με όλην του την προθυμίαν, και την διαβάζη εις τον οίκον του. Και αν έχη αμαρτίας ωσάν τας τρίχας της κεφαλής του, και ωσάν τα φύλλα του δένδρου, όλαι συγχωρούνται και λυώνουν. Συγχωρεί δε και ευλογεί ο Θεός τον οίκον του και τα έργα του και όλα τα αγαθά του. Και πάλιν λέγω, ότι όποιος θρέψη πεινασμένον και ενδύση γυμνόν, και δεχθή ξένον εις το σπήτι του και του δώση ελεημοσύνην, θέλουν πληθύνη τα αγαθά του και θέλω τον ευλογήσει ωσάν τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και πάλιν λέγω, αλλοίμονον εις εκείνους τους γονείς όπου δεν ερμηνεύουν τα τέκνα των και δεν τα παρακινούν να πηγαίνουν εις την αγίαν εκκλησίαν. Καλλίτερον να μη τα εγεννούσαν, διότι θέλουν δώσει φρικτήν απολογίαν εις τον φοβερόν κριτήν την ημέραν της κρίσεως.

Δια τούτο εγώ ο αμαρτωλός και ανάξιος του Χριστού Πατριάρχης ταπεινός Ιωαννίκιος σας παρακαλώ, αγαπητά τέκνα μου, χάρις υμίν και ειρήνη υπό Θεού Πατρός, Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, και σας δίδω την ευλογίαν, παρακαλώ σας με όλους τους αρχιερείς όπου εξήγησαν την αγίαν ταύτην επιστολήν και την έστειλαν εις τον κόσμον όπως την δεχθήτε μετά πάσης προθυμίας. Και ευλογημένος ο άνθρωπος, όπου την έχει εις το σπήτι του· δεν θέλει του συμβεί ποτέ κανέν κακόν, ούτε θέλει του εγγίση ο διάβολος τα πράγματά του, και εις την αιώνιον βασιλείαν τού συγχωρεί ο Θεός τας αμαρτίας του, και τον δέχεται εις την βασιλείαν του. Εις δόξαν Πατρός Υιού και αγίου πνεύματος· νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.


Εις το όνομα του πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Αύτη η επιστολή ευρέθη επάνω εις τον Άγιον Τάφον της υπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Και να γνωρίζη κάθε άνθρωπος και να ειξεύρη ότι όστις διαβάζει την ευχήν αυτήν μίαν φοράν την ημέραν και την βαστά επάνω του δεν φοβάται κακόν θάνατον, ούτε από ποταμόν, ούτε από εχθρούς, αλλά διασκορπίζονται εν τω ονόματι Ιησού Χριστού. Αμήν.

Όποιος ομοίως την διαβάζει επάνω εις άνθρωπον, όπου να έχη τον πειρασμόν εις το κορμί του, παρευθύς υγιαίνει από πάσαν πράξιν του διαβόλου εν τω ονόματι Ιησού Χριστού. Αμήν.

Ακόμη έχει χάριν αυτή η ευχή, όποιος την διαβάζει μίαν φοράν την ημέραν, εκείνος όπου θέλει τού έλθει ο θάνατος ο διωρισμένος θέλει ιδεί την Κυρίαν του κόσμου τρεις ημέρας προτήτερα.

Ακόμη όποιος την διαβάση επάνω εις γυναίκα όπου μέλλει να γεννήση, ελευθερόνεται το γλιγωρότερον, εν τω ονόματι Ιησού Χριστού. Αμήν.

* Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
[Η Αγία Επιστολή],
εν Αθήναις: Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1897.
[Ελληνικά/Greek, PDF]


+ Ο μόνος φερόμενος ως πατριάρχης Ιεροσολύμων με το όνομα Ιωαννίκιος πατριάρχευσε μεταξύ των ετών 1020 έως 1084. (jerusalem-patriarchate.info)10 comments:

Catherine LAMBRE said...

Αγαπητέ μου , κατ'αρχάς, υπήρχε ένας Πατριάρχης Ιωαννίκιος Ιεροσολύμων τό 1084, αλλά εκείνο το έτος, άγνωστο γιά ποιόν λόγο, ονομάσθησαν τρεις Πατριάρχες Ιεροσολύμων, ε. κ των οποίων ο ένας ονομαζόταν Ιωαννίκιος (ισως γιά μερικούς μήνες) και ουδέποτε υπήρξε άλλος Πατριάρχης με αυτό το όκνομα εκεί πριν η μετά αυτό το έτος. Οπως είναι γνωστό, τον 7ο αιώνα μ. Χ. η Ιερουσαλημ κατακτήθηκε από τους Αραβες αλλά το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμ έμεινε κάτω από την προστασία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μέχρι το 1099 οπου κατελήφθη από τους καθολικούς Σταυροφόρους. Ισως μεταξύ της κατάκτησης της Ιερουσαλημ (α) από τους Αραβες και (β) από τους καθολικούς να υπήρξαν και ορισμένοι αραβικής καταγωγής Πατριάρχες εκεί, στην εκκλησία Σιών. Οσον αφορά την Αγία Επιστολή απο προσωπική μου πείρα σας διαβεαιώνω ότι είναι γιά να μην πω η μόνη που θα ήταν ακριβέστερο, αλλα έστω η περισσότερο θαυματουργή προσευχή της ορθοδόξου εκκλησίας (και μιλώ γιά τους πιστούς ορθοδόξους, όχι γιά τον κλήρο) με άμεσο αποτέλεσμα αν διαβάζεται καλή τη προθέσει. Αδύνατον να πιστέψω ότι μία προσευχή που μόνο καλό κάνει είναι είτε απάτη είτε εκ του πονηρού. Εκείνο που ενοχλεί τον ορθόδοξο κλήρο είναι ότι με το απλό της διάβασμα συγχωρούνται οι αμαρτίες των πιστών ενώ κατά την γνώμη τους θα έπρεπε να εξομολογηθούμε πρώτα σε αυτούς και μετά μέσω των κληρικών που "μόνοι έχουν λάβει εξουσία να λύνουν και να δένουν" επειδή υποτίθεται ότι είναι διάδοχοι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (κάτι παπικό μου θυμίζει αυτό), έτσι αρνιούντια κάτι που τους στερί την ευχαρίστηση να είναι μόνο αυτοί που έχουν λάβει εξουσία από τον Θεό να επεμβαίνουν για να συγχωρούνται οι αμαρτίες και οχι οι απλοί χριστιανοί (πάλι κάτι παπικό μου θυμίζει αυτό). Αλλά Θεός είναι και ό, τι θέλει κάνει, την άδεια θα τους ζητήσει; (Σαν τους Ιουδαίους ιερείς που επέπληξαν τον Ιησού γιατί άφηνε τους μαθητές του να κόβουν στάχια και να μαζεύουν το στάρι Σάββατο και τους απήντησε ότι του Θεού είναι το Σάββατο όπως όλα και ό,τι θέλει κάνει)

digiSapientia said...

Αγαπητή Catherine Lambre, σας ευχαριστώ για τις σκέψεις σας.

Unknown said...

+ Catherine Lambre
Η "αγία επιστολή" είναι ένα κείμενο το οποίο –αντικειμενικά- είναι γεμάτο απειλές. Έχει μια διάθεση αντίθετη από αυτήν την αγαπητική που παραδόθηκε στην Καινή Διαθήκη. Παρουσιάζει τον Χριστό γεμάτο θυμό, να ΘΕΛΕΙ να πονέσει και να καταστρέψει τον άνθρωπο που δεν τον ακολουθεί. Ο Θεός όμως δεν έχει την ανάγκη να μας "εκδικηθεί" για να είναι καλύτερα. Αυτά είναι ανθρώπινοι και κομπλεξικοί τρόποι σκέψης. «προσέχετε μήπως κανείς σας πλανήση, διότι πολλοί θα έλθουν εις το όνομά μου και θα λέγουν, ‘Εγώ είμαι ο Χριστός’»(Κατά Ματθαίουν 24, 4)

Ο πιο απλός τρόπος για να καταλάβεις ότι όντως δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό είναι να διαβάζεις την Καινή Διαθήκη συχνά, ακόμα και αν την έχεις ξαναδιαβάσει στο παρελθόν. Μπορείς να βρεις και εξηγήσεις των πατέρων της Ορθοδοξίας στο ίντερνετ για οτιδήποτε σου φαίνεται τιμωρητικό, κακό ή ακαταλαβίστικο γενικώς, στην Καινή Διαθήκη.

Θα αναφέρω δύο από όλες τις αντιθέσεις τις με την Καινή διαθήκη:
Για την Δευτέρα παρουσία:
-«αγία επιστολή»: την αγίαν μου Κυριακήν, την οποίαν καταπατείτε με τα άνομα έργα σας, εις αυτήν την αγίαν ημέραν μέλλω να τελειώσω την δευτέραν μου παρουσίαν

-Καινή Διαθήκη: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας κανείς δεν γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό»

Για το έλεος και τον σκοπό του Χριστού:
-«αγία» επιστολή: «θέλω ἀνοίξει τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ θὰ βρέξω αἷμα μὲ φωτιὰν νὰ σᾶς κατακαύσω»

-Καινή Διαθήκη: «όταν ό Χριστός θέλησε να πάει σε μια πόλη και οι κάτοικοι της δεν τον δέχτηκαν να κήρυξη, δύο μαθηταί του οργίστηκαν και είπαν —Κύριε, θέλεις να πούμε να πέση αστροπελέκι να τους κάψει; Και ό Χριστός απήντησε• —«Ουκ οίδατε ποίου πνεύματος έστε υμείς...», δέ' γνωρίζετε με ποιο πνεύμα ήρθα στον κόσμο• δεν ήρθα να καταστρέψω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω» (Λουκ, 9,55-56).

Καταρχήν ακόμα και αν υπήρξε όντως πατριάρχης Ιωαννίκιος τον Ιεροσολύμων, ήταν αιρετικός. Είναι πολύ απλά τα πράγματα: Που βασίστηκε όλος ο Χριστιανισμός πέραν της ιεράς παράδοσης; Ποιο είναι το κατ' εξοχήν ιερό κείμενο των Χριστιανών; Η Καινή Διαθήκη, η οποία έχει περάσει από κόσκινο από εχθρούς και φίλους. Εάν η "αγία επιστολή" ήταν όντως επιστολή γραμμένη από το χέρι του ίδιου του Χριστού(!), δεν θα συμπεριλαμβανόταν μέσα στην Καινή Διαθήκη; Δεν θα φρόντιζε ο Θεός να διαδοθεί όπως και το ιερό του Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, παρά θα την άφηνε να μπερδεύει κάποιους λίγους;

Επίσης που λέει μέσα στην Κ.Δ ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες με μια ανάγνωση; Ο Χριστός ουδέποτε υποσχέθηκε συγχωροχάρτια (ο πάπας το έκανε) ούτε καν για το διάβασμα της ίδιας της Καινής Διαθήκης! Παπική λοιπόν είναι η 'α. επιστολή' και όχι οι αντιλήψεις του ορθόδοξου κλήρου.
Το ότι σου παρουσιάστηκαν "θαύματα" με την χρήση της δεν σημαίνει ότι είναι θαυματουργή. Μπορεί ο Θεός να είδε την πρόθεση σου να προσευχηθείς και να τον ζητήσεις στην δυσκολία σου, και παρ' όλο που το έκανες με λάθος τρόπο, σε βοήθησε γιατί το έκανες εν αγνοία σου και είχες καλή πρόθεση. Το θέμα είναι όμως ότι διαβάζοντας αυτά τα σκληρά λόγια που περιέχει και δεν είναι του Θεού, παγώνει η ψυχούλα σου και σε δυσκολεύει στο να τον πλησιάσεις ειλικρινά και με αγάπη.
Η αγία επιστολή' είναι γεμάτη τέτοιες παγίδες. Προωθεί τον άνθρωπο να υιοθετεί έναν τρόπο «προσευχής» τελείως εγωκεντρικό και όχι αγαπητικό προς τον Θεό. «Διάβασε την και θα γεννήσεις πιο γρήγορα». «Διάβασέ την και δεν θα έχεις πειρασμούς από τον διάβολο». «Διάβαζε την κάθε μέρα και θα δεις την Παναγία τρεις μέρες πριν πεθάνεις» (!) κλπ.
Είναι επικίνδυνο όμως, γιατί ο Χριστός είπε ότι ο διάβολος θα κάνει τέτοιες ενέργειες που θα πλανηθούν ακόμα και οι εκλεκτοί του. Είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταμορφωθεί ακόμα και σε "άγγελο φωτός" για να πλανέψει κάποιον, αν αυτός δεν είναι προσεκτικός και ταπεινός. Αυτό, για εμάς που είμαστε πνευματικά 'νήπια', πετυχαίνεται μόνο ζητώντας την γνώμη έμπειρων ασκητών (Πνευματικός πάνω από όλα, κάποιος ταπεινός ιερέας ή ιερομόναχος που να έχει παλέψει χρόνια και γνωρίζει τις παγίδες του)

Unknown said...

Επίσης καθόλου δεν ισχύει ότι η 'αγία επιστολή' ενοχλεί τον κλήρο γιατί τους παίρνει την θέση να έχουν εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες! Καταρχήν, ενοχλεί πρώτα απ’ όλα τον καθένα που διαβάζει για ένα Θεό αιμοδιψή! Εξάλλου η εξομολόγηση δεν γίνεται απλά για να χαίρονται οι ιερείς, έχει πολύ βαθύτερο θεολογικό νόημα.
Επίσης, ΑΠΟΡΡΊΠΤΕΤΑΙ μέχρι και από αιρέσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς, δεν δέχονται το μυστήριο της εξομολόγησης. Εκείνοι εκεί οι αιρετικοί Χριστιανοί για ποιο λόγο το κάνουν; Και αυτοί "κομπλεξάρονται" μήπως τους πάρει την θέση;

digiSapientia said...

Σας ευχαριστώ.

Sitrom said...

Μερικά μόνον σχόλια από αυτά που έχω εντοπίσει;

“πλανάσθε μή ειδότες τας γραφάς” (Ιωαν. 8, 12), λόγος που ισχύει και για εμάς σήμερα που δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και έτσι γινόμαστε εύκολη λεία των πονηρών, ενώ παράλληλα, λόγω της ελλείψεως γνώσεων, δεν έχουμε την απαιτούμενη δύναμη και θέληση στο να ζούμε την πίστη μας.

Ε, λοιπόν, εάν ο Κύριος, μας επισημαίνει ότι εφ’ όσον αγνοούμε τις γραφές πλανώμεθα και η «Αγία Επιστολή» τελειώνοντας, εκεί δηλαδή που συνοψίζει και ανακεφαλαιώνει το κύριο μήνυμά της προς τον αναγνώστη της, αποσιωπεί το Ευαγγέλιο [στο οποίο κατά τον Κύριο «υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν» (Ιωαν. 5,39)] και επί πλέον, τοποθετεί τον εαυτό της πάνω απο αυτό, προτρέποντας τον αναγνώστη της να την διαβάζει για να είναι ευλογημένος απο τον Πατέρα του Κυρίου, τότε είναι καταφάνερο ότι κάτι δεν πάει καλά.

Θα συνεχίσω με την απορία, γιατί να στείλει ο Κύριος επιστολή στον κόσμο αφού ο Πατήρ έχει στείλει το Αγιο Πνεύμα για να οδηγήσει τον κόσμο εις πάσαν την αλήθειαν; Δηλαδή τί έγινε; το Αγιο Πνεύμα δεν τα κατάφερε καλά και αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος αποφάσισε να στείλει την επιστολή; Απαγε της βλασφημίας!!! Ούτε καν να διανοηθείτε τέτοιο πράγμα. Και πώς ο Υιός έστειλε την επιστολή; χωρίς την άδεια του Πατέρα; δηλαδή ο υπάκουος μέχρι θανάτου σταυρού, ξαφνικά, μετά τον σταυρό, έγινε ανυπάκουος; Δηλαδή η επιστολή πέραν των άλλων περιφρονεί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Αρκετά όμως μέχρι εδώ γι’αυτό το θέμα. Απ' αυτό και μόνον το γεγονός αποδεικνύεται οτι η επιστολή αυτή αποτελεί βλασφημία και μάλιστα βαρυτάτη.

αγ. επιστολή : ”Και εγώ θέλω φερθή προς εσάς με οργήν, θυμόν και αγανάκτησιν”.
Ποιά είναι η σχέση αυτού του στίχου με το “μάθετε απ’εμού οτι πράος και ταπεινός ειμί τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών” (Ματθ. 11,29); προφανώς καμμία. Δεν νομίζω οτι χρειάζονται περαιτέρω σχόλια εδώ.

Σύμφωνα με την αγ. Επιστολή, ο Κύριος στέλνει την επιστολή του στους ήδη χριστιανούς. Και ιδού η ερώτησις: Τι να χρειάζεται άραγε η επιστολή στους ήδη βαπτισμένους χριστιανούς που έχουν σαν οδηγό τους το Ευαγγέλιο του Θεού; για ποιό λόγο άραγε να στέλνει ο Κύριος επιστολή σ’αυτούς που έχουν το Ευαγγέλιό του; και γιατί τη στέλνει ΜΟΝΟΝ προς τους ήδη Χριστιανούς; δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι, οι μή χριστιανοί; αν αυτό είναι αλήθεια, τότε πού έχει εφαρμογή το “και άλλα πρόβατα έχω ά ούκ έστιν εκ της αυλής ταύτης κακείνα με δεί αγαγείν και της φωνής μου ακούσουσι και γενήσεται μία ποίμνη είς ποιμήν” (Ιωαν. 10, 16) που είπε ο Κύριος προς τους Φαρισαίους; Φαντάζεστε μήπως, οτι Αυτός που λέει οτι θα αποδώσουμε λόγο εν τη ημέρα της κρίσεως, για κάθε ρήμα αργό που θα πούμε, μίλαγε στον αέρα; Οχι βέβαια. Μίλαγε για τα έθνη. Τους ειδωλολάτρες. Δηλαδή όλους τους άλλους λαούς εκτός του Ισραήλ. Εξ ου και λίγο πριν την Ανάληψή του έδωσε εντολή στους μαθητάς του “πορευθέντες ούν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν” (Ματθ. 28,19-20). Αρα κάτι επί πλέον δεν πάει καλά. Η επιστολή ηθελημένα αγνοεί τους μή Χριστιανούς. Ή αν θέλετε ηθελημένα απευθύνεται μόνο στους Χριστιανούς. Ότι θέλετε διαλέξτε.

Τέλος, το γεγονός της φανερώσεως αυτής της επιστολής αυτό καθ’εαυτό, εάν λογισθεί αληθές, είναι πολύ σοβαρό. Τόσο που θα έπρεπε να είχε καταγραφεί στους συναξαριστές και στην εκκλησιαστική ιστορία μας. Εάν πράγματι έγινε επι του πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιωαννικίου (δεν μας λέει πότε) είναι πλέον ή βέβαιον οτι θα υπήρχε καταγεγραμμένο κάπου και ότι κάποια έγγραφη κυρωτική πράξη της Εκκλησίας θα ήταν αυτή που θα μαρτυρούσε περί αυτού. Πλήν όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δείγμα και αυτό ότι πρόκειται περί απάτης.

Για όποιον/α επιθυμεί να λάβει ηλεκτρονικά ολόκληρη την ανάλυση της δήθεν αγίας επιστολής, χωρίς φυσικά καμμία υποχρέωση, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο athanasiosadam@gmail.com, ζητώντας την ανάλυσή της.

digiSapientia said...

Φίλε αναγνώστη,
Πράγματι η Επιστολή έχει πολλά ζητήματα ως προς την "ορθοδοξία" της, όπως κι εσείς τα θίγετε. Δυστυχώς, όμως, με την ανοχή ή/και την προώθηση της Εκκλησίας κυκλοφορεί επί μακρόν και παροδηγεί τον θρησκεύοντα κόσμο.
Και πάλι σας ευχαριστώ για τον εύστοχο σχολιασμό.
Φιλικά,

Anonymous said...

H Αγια Επιστολη ειναι βιβλιο της εκκλησιας.Ειδα το βιβλιο σε ενα εξωκκλησι.Δεν ξερω ποτε διαβαζεται στο εκκλησιασμα.Πρεπει ολες οι εκκλησιες να την εχουν.Οχι μονο να την εχουμε στα σπιτια μας.

ΝΙΚΜΥΚ said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΙΟ, ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ,ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΝΩΣΗ ΚΙ ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΈΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ,ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ.


ΙΗΣΟΥΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΕΓΩ Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ, ΠΟΥ ΜΕ ΥΜΝΟΥΝ ΟΙ OΥΡΑΝΟΙ ‘ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ’, δέχθηκα να Με ταπεινώσουν οι άνθρωποι και πρόσφερα τα νώτα Μου για να Με μαστιγώσουν. Τους επέτρεψα να Με στεφανώσουν με ένα ακάνθινο στεφάνι, τους επέτρεψα να Με χλευάσουν και να φτύσουν το Άγιο Πρόσωπό Μου. Τους επέτρεψα να Με σταυρώσουν, όλα αυτά από Αγάπη για σας.
Ω, παιδιά του Εσταυρωμένου! Πώς μπορέσατε να ξεχάσετε όλα όσα έκανα για σας; H Σοφία κατέβηκε για να συλληφθεί με τη βία και με το νόμο. Δέχθηκα περιφρόνηση και αποδοκιμασία από τους ανθρώπους, για να σηκώσω τα δικά σας βάσανα, καρφώθηκα πάνω στο Ξύλο για να ελευθερώσω εσάς, τους επέτρεψα να Με τρυπήσουν, και να σας λυτρώσω. ΔΕΧΘΗΚΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΟΔΥΝΗΡΟ ΘΑΝΑΤΟ, ΩΣΤΕ Η ΨΥΧΗ ΣΑΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΘΕΙ ΝΑ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΟΥ. Άφησα το Αίμα Μου να χυθεί Ποτάμια, για να κερδίσετε την Αιώνια Ζωή. Για χάρη σας, δέχθηκα να συλληφθώ σαν αμαρτωλός.
Ο Θεός θα δείξει σύντομα την εύνοιά Του
ΣΑΣ ΕΡΩΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ: Δεν έχετε αφιερωθεί σε Μένα με το κοινό σας βάπτισμα; Κοιτάξτε, είμαι πρόθυμος να σας δώσω το δώρο της Ενότητας, να υψώσω την Εκκλησία Μου σημάδι για όλα τα έθνη ώστε να φανεί η Δόξα Μου, αλλά χρειάζομαι την πλήρη συνεργασία σας και τη θέληση να λυγίσετε με ταπείνωση και αγάπη. Και για να ενωθείτε γύρω από μία Τράπεζα και να μοιραστείτε το Σώμα Μου, πρέπει να μάθετε να αγαπάτε, ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑ, ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΜΙΑ ΠΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΒΑΠΤΙΣΜΑ, ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΟΛΩΝ, που ενεργεί μέσ’ από όλους και κατοικεί σε όλους.- Και παρότι γνωρίζετε αυτή την εντολή, παραμένοντας διασκορπισμένοι και απρόθυμοι να μετέχετε στα Μυστήριά Μου και στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θλίβετε το Πνεύμα Μου. Τότε γιατί Μου ζητάτε να σας δωρίσω το Πνεύμα Μου για να αφαιρέσει τη διαίρεση ανάμεσά σας, όταν οι προκαταλήψεις εξουσιάζουν την καρδιά σας; Σταματήστε να θλίβετε το Πνεύμα Μου παραμένοντας διηρημένοι με τις μεταξύ σας διακρίσεις.
Αλήθεια, πόσες φορές δεν είπα ότι είμαι Ένας; Σας ερωτώ και πάλι: ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ, ΚΑΙ ΦΩΤΙΖΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ; ΈΡΧΟΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΩ ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΑΞΙΟ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΑΣ, να μαρτυρείτε για την Αλήθεια συναγμένοι μαζί με την ενότητα που δίνει η πίστη, και η θυσία που Μου προσφέρετε καθημερινά να γίνει αφορμή για την κοινή συμμετοχή σας στο Μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας.
ΕΛΑΤΕ! ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΜΥΗΣΕΙ ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ, ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. Ω, ΕΛΑΤΕ! ΜΗ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ, ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΤΕ Ο,ΤΙ ΣΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΓΥΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΑΣ! ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΤΑΣΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ! ΕΛΑΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΑΠΟΜΑΚΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΜΟΥ.ΑΡΧΩhttp://www.tlig.org/el/messages/1088/